V současné době pokračuje proces posuzování vlivů na životní prostředí připravovaného záměru přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice), tzv. přivaděče. Ředitelství silnic a dálnic předložilo Krajskému úřadu Ústeckého kraje přepracovanou dokumentaci EIA k jejímu zveřejnění. V informačním systému bylo její zveřejnění provedeno dne 26. ledna 2022. Termín pro zaslání vyjádření a připomínek k dokumentaci je 9. března 2022.

Předkládaná dokumentace EIA hodnotí tři varianty technického řešení, tj. variantu Chrochvickou, Pastýřskou a Malšovickou. Mezi posuzované trasy v této dokumentaci varianta podél Labe za využití silnice I/62 není zařazena z několika důvodů.

Varianta vedení silnice I/13 podél Labe v trase stávající silnice I/62 přes Ústí nad Labem nepředstavuje plnohodnotnou variantu přeložky silnice I/13 mezi Děčínem a dálnicí D8, generuje další požadavky na dopravní síť v Ústí nad Labem a s tím tedy spojené další náklady. Především však neřeší odstranění zátěže z ulice Teplické, Pivovarské a Podmokelské, Hankovy, Uhelné, Poštovní a Ústecké v Děčíně. V nyní zveřejněné dokumentaci EIA je pouze v rámci vypořádání požadavků občanských iniciativ vysvětleno, že dopravní význam silnic I/13 a I/62 je odlišný a každá z nich má svoji určitou a nezaměnitelnou roli. Trasa I/62 nikdy nemůže převzít dopravní tah od Děčína na dálnici D8 směrem do SRN, který by se pak odehrával stále po stávající silnici I/13 přes Jílové.

Kdy přesně bude o trase přivaděče rozhodnuto, se v tuto chvíli nedá určit. Stanovisko EIA Krajského úřadu Ústeckého kraje k předložené dokumentaci EIA bude odborným podkladem z hlediska vlivů záměru na životní prostředí pro další stupně přípravy a jeho vydání lze očekávat spíše v průběhu letních prázdninových měsíců. Z obsahu stanoviska EIA nemusí automaticky vyplývat rozhodnutí o výběru nejvhodnější varianty vedení přivaděče k D8.

Předpokládané náklady na variantu Chrochvickou a Pastýřskou činí 4,6 mld. Kč bez DPH, na variantu a Malšovickou 6,9 mld. bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email