Ředitelství silnic a dálnic proto může dokončit aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí a pokračovat navazujícími kroky přípravy stavby. „Čistopis DÚR chceme mít hotový na podzim letošního roku, následně bude zahájena inženýrská činnost pro územní rozhodnutí. V prvním pololetí r. 2022 bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Zahájení stavby plánujeme v roce 2025,“ shrnul přípravu stavby vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona. Poslední část dostavby dálnice D7 by tak měla být zprovozněna v roce 2027.

Hlavním problémem současné situace je nedostatečná světlost mostů přes Chomutovku, které jsou v majetku obce. Při zvýšené hladině brání mostní konstrukce průtoku řeky, která se následně rozlévá mimo své koryto. Proto ŘSD ČR nechalo projekt upravit tak, aby měly mosty dostatečnou světlost a voda mohla pod mosty volně protékat. Problematika se týká stávající lávky do podchodu pod silnicí I/7, mostu ve Dvořákově ulici a mostu v Hálkově ulici, která je přivaděčem ze silnice I/7 do centra města.

Stávající klenbový most přes Chomutovku v Dvořákově ulici nahradí delší konstrukce s dostatečnou světlostí. Nový most bude napojen k budoucímu podchodu pod dálnicí k fotbalovému hřišti. Úprava mostu v Hálkově ulici spočívá v nahrazení dvou menších mostů jedním šestipolovým, který překlene Chomutovku i budoucí dálnici D7, kde se napojí na silnici II/255. V případě jednoho velkého mostu dojde k odstranění náspu, který by vznikl v případě realizace dvou menších mostů. Právě násep mezi mostem přes Chomutovku a mostem přes dálnici by bránil rychlému odtoku vody z území při zvýšeném průtoku Chomutovky. Navrženými opatřeními bude umožněn dostatečný průtok Chomutovky, která již několikrát zaplavila místní fotbalové hřiště.

Starostu Postoloprt Zdeňka Pištoru zajímaly také související projekty, zejména stav přípravy protihlukové stěny, která má ochránit před hlukem část Postoloprt přiléhající k silnici I/7, resp. k dálnici D7. Podle Marka Sotony bude v letošním roce zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, zajištěna inženýrská činnost a podána žádost o vydání příslušného rozhodnutí.

Zástupci chomutovské Správy ŘSD starostu informovali také o aktuálním stavu přípravy a realizace ostatních úseků dálnice D7, které by měly být postavené dříve než zkapacitnění obchvatu Postoloprt.

Stavba D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu – aktuální informace

Print Friendly, PDF & Email