Podívejte se na vizualizaci budoucího úseku dálnice D7 vedoucího kolem Postoloprt. Hlavní trasa o délce 4848 metrů řeší 8 mostních objektů na dálnici, 2 mosty nad dálnicí, 3 na ostatních komunikacích a 1 podchod. Stavba zahrnuje nejen okružní, ale i mimoúrovňovou křižovatku Březno s celkovou délkou větví 750 metrů. Součástí stavby je také 5 protihlukových clon o délce 1060 metrů, 3 clonící stěny v délce 1028 metrů a 5 opěrných a zárubních zdí. Na trase se nachází celkem 7 drážních objektů.

V rámci přípravy stavby nyní probíhá aktualizace dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, inženýring pro územní řízení a jsou zahájené práce na projekt. dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Také již probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků.

Jedním z nejdůležitějších důvodů přestavby stávající silnice I/7 je zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt, zejména průmyslové zóny Žatec – Triangle. Stavba „D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu“ je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. Hlavní silniční tah D7 Praha–Chomutov–hranice se Spolkovou republikou Německo (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána–Reitzenhain) umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz.

Bližší informace k jednotlivým stavbám naleznete v mapové aplikaci ŘSD ČR.

Print Friendly, PDF & Email