Geotechnický průzkum jsme zadali hned na několika mostech Ústeckého kraje, abychom zjistili, v jakém stavu se nacházejí. Cílem je shromáždění geologických a geotechnických podkladů pro opravu, případné založení nového mostu v budoucnu. Průzkum objasní základové poměry stavebních objektů, podloží, provedou se laboratorní zkoušky zemin, hornin a druhotných materiálů. Speciálně hydrogeologický průzkum jsme navrhli pouze v lokalitě Mojžíř v Ústí nad Labem. Jeden ze dvou vrtů je zamýšlen jako trvalý pozorovací vrt pro sledování kolísání hladiny podzemní vody, a jeden bude dočasně vystrojený pro provedení vsakovacích zkoušek. Kromě mostu na estakádě Mojžíř v Ústí nad Labem, se jedná o mosty v Teplicích přes žel. trať a Bystřanskou ulici,  most na sil. I/27 přes řeku Bílinu a mosty přes účelovou komunikaci důlní společnosti v Souši

.

Print Friendly, PDF & Email