Do konce letošního roku vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele stavby I/57 Semetín – Bystřička, 2. Přípravné práce, jako například skrývku ornice, kácení dřevin a záchranný archeologický průzkum chceme realizovat už v zimních a jarních měsících.  Zahájení hlavních stavebních prací plánujeme ve 2. polovině roku 2022, dokončení stavby v roce 2024.  Aktuálně vykupujeme pozemky a probíhají vyvlastňovací řízení.

Stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R57 Valašské Meziříčí – Vsetín v úseku Bystřička – Jablůnka. Výstavba tohoto úseku je pokračováním přelož­ky silnice I/57 mimo zastavěné území, protože navazuje na dokončenou stavbu I/57 Semetín – Bystřička, 1., kterou jsme již zprovoznili v roce 2009. Stavba přeložky nahrazuje nevyhovující směrové, výškové a šířkové uspořádání stávající silnice, úrovňová kříže­ní s železniční tratí v Bystřičce a v Jablůnce, průjezdy těmito obcemi a území s aktivními sesuvy na silnici. Celková délka přeložky silnice I/57 je 4400 metrů.

Z hlediska přípravy je stavba I/57 Semetín – Bystřička, 2. rozdělena do tří částí, které budou před zahájením realizace spojeny. Na 1. část, což je stavba hlavní trasy, probíhá nyní inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení a dokončování majetkoprávního vypořádání. Pro 2. část, napojení Pržna, bylo v roce 2020 již vydáno stavební povolení. V rámci 3. části dojde k přemístění fotbalového hřiště v Jablůnce, jehož funkci nelze zachovat, protože se nachází přímo v trase budoucí přeložky.  Kromě hřiště budou odstraněny také šatny, hlavní budova i oplocení.

Silnice I/57 prochází v celé délce úpravy ve čtyř­pruhovém uspořádání mimo obec. Na začátku úseku prochází část napojení silnice I/57 na stáva­jící stav obcí Bystřička. Ostatní části stavby leží jak mimo obec, tak procházejí obcemi Bystřička, Pržno a Jablůnka. Okolní nezastavěné pozemky zaujímá pole, pouze na spojení Bystřička–Jablůnka je vlevo zalesněný svah. Stavba částečně zasahuje do sou­visle zastavěného území. Hlavní trasa začíná v km 3,900, prochází zejména zemědělsky využívaným územím v sevřeném údo­lí Vsetínské Bečvy mezi obcemi Bystřička, Pržno a Jablůnka a v km 8,300 se napojuje na 1. stavbu přeložky silnice I/57 v úseku Semetín–křižovatka na Ratiboř.

Podrobné informace o stavbě jsou ke stažení ZDE

Print Friendly, PDF & Email