Po čtvrtečním křtu razícího štítu “Jaromíra” jsme v pátek odpoledne na stavbě obchvatu Jaroměře na silnici I/33 začali razit 650 m dlouhou kanalizaci. Ta bude sloužit pro odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch stavby obchvatu  do řeky Labe.

Stručná charakteristika stavebního objektu a technologie k zahájení ražby:

Objekt SO 303 je jedním ze 45 stavebních objektů stavby I/33 Jaroměř – obchvat. Řeší výstavbu kanalizace pro odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch navrhované stavby silnice. Na její části v úseku km 0,725 – 1,375, tedy v délce 650 m, je kanalizace navržena ze železobetonových trub o průměru DN600 se šachtami vzdálenými 50 m. Vzhledem k velké hloubce uložení potrubí je tento úsek prováděný tzv. bezvýkopovými technologiemi, které minimalizují rozsah zemních prací.

Dle parametrů geologického prostředí v trase kanalizace byly zvoleny technologie mikrotunelování a technologie protlačování s pilotním vrtem.

Technologie mikrotunelování, používaná v tvrdších poloskalních horninách, spočívá v protlačování plně mechanizovaného plnoprofilového štítu a kanalizačních trub ze startovací do cílové šachty. Řezná hlava štítu rozpojuje horninu, která je dopravována hydraulickým systémem na povrch, kde je separována z vrtného výplachu. Za řeznou hlavou je postupně přidáváno a zatlačováno vlastní kanalizační potrubí, speciálně určené pro tuto technologii.

U druhé technologie protlačování s pilotním vrtem používané hlavně u zemin je nejprve ze startovací do cílové šachty proveden řízený pilotní vrt, který je v dalších krocích rozšiřován za využití ocelových pažnic se šnekovými dopravníky. Po rozšíření do požadované velikosti otvoru a dosažení cílové šachty jsou ocelové pažnice postupně vytlačovány a opět nahrazovány definitivními kanalizačními troubami.

U obou technologií je navádění prováděno pomocí přesné laserové technologie a vrtné zařízení umožňuje kontinuální kontrolu a řízení směru ražby.

Předpokládaná doba realizace tohoto 650 m dlouhého úseku kanalizace je 6 – 7 měsíců.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email