Výstavba obchvatu silnice I/11 kolem Doudleb nad Orlicí v délce 2780 m, která je v celém svém úseku vedena severně od stávající zástavby, poskytla archeologům z Univerzity Hradec Králové a Muzea Orlických hor komplexní sondu umožňující zasadit zdejší nálezy do drobné mozaiky místního výzkumu, a tím více pochopit souvislosti života z tehdejší doby. Obchvat Doudleb nad Orlicí bude po uvedení do provozu připojen na stávající silnici I/11 v prostoru mezi Kostelcem nad Orlicí a Doudleby nad Orlicí průsečnou křižovatkou a dále ve směru na obec Vamberk na stávající okružní křižovatce. Obchvat plánujeme zprovoznit v roce 2023.

Silnice I/11 mezi Hradcem Králové a Žamberkem je zařazena do vybrané sítě silničních komunikací a tvoří spojnici mezi střední a východní částí Čech se severní Moravou. V současné době prochází silnice I/11 v tomto regionu významnými sídelními útvary, kde vznikají jak dopravní závady ve smyslu nevyhovujících parametrů komunikace, tak dochází k vytváření nebezpečných situací pro obyvatele měst a obcí. Snahou Ředitelství silnic a dálnic je tyto průtahy postupně nahrazovat obchvaty. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ke zvýšení kapacity silnice I/11 a v neposlední řadě ke snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí obyvatel obce Doudleby nad Orlicí.

V souvislosti s archeologickým výzkumem na trase budoucího obchvatu bylo zjištěno, že v uvedeném úseku se nálezy prolínají s více obdobími, jedná se například o starší dobu železnou nebo pozdní dobu kamennou. Lidé, kteří zde žili, byli již zemědělci, kteří chovali dobytek a pěstovali obilí. Vzhledem k tomu, že se v místě nacházel potok, byla tato lokalita pro místní obyvatele velmi zajímavá. Pracovníci výzkumu v úseku výstavby mimo jiné nalezli pozůstatky studní, pece, vývratu stromů a půdorysy nadzemních obytných domů, jejichž konstrukce byla tvořena mohutnými kůly. Stěny obydlí tvořily větve omazané hlínou. Hlínu místní obyvatelé získávali ze zde objeveného hliníku. Dále byly v prostoru stavby nalezeny pozůstatky obětiště, ve kterém byly části keramiky a pravděpodobně spálených lidských kostí. Uvedené nálezy budou následně podrobeny dalšímu zkoumání.

Print Friendly, PDF & Email