Vybrali jsme zhotovitele akce “I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC”, kterým je spol. IMOS Brno a.s. za nabídkovou cenu 548,577 mil. Kč bez DPH. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Předpoklad zahájení realizace akce je začátkem stavební sezóny.

Časový harmonogram stavby a související dopravní omezení upřesníme po podpisu smlouvy se zhotovitelem. 

Cílem stavby je úprava části Velkého městského okruhu v Brně, silnice I/42, ulice Bauerova, která spočívá zejména v odstranění závažných bodových závad a v navazujících úpravách vyvolaných stavbou Multifunkčního sportovního a kulturního centra, včetně související dopravní infrastruktury. Po dokončení stavby bude zajištěn bezpečnější a plynulejší provoz. Silnice bude mít čtyři pruhy, které budou ve středu oddělené fyzickou zábranou. Přechody pro chodce k areálu Riviéra budou nahrazeny dvěma lávkami pro chodce a cyklisty. Areál Riviéra bude připojen pomocí ramp na pravé odbočení. Bude také zrušeno parkování podél silnice ve směru do Pisárek. Stavba je koncipována k napravení aktuálních nedostatků v dopravním řešení Velkého městského okruhu v Brně a ke zvládnutí nové dopravní situace, která souvisí s dokončením stavby VMO Žabovřeská.

Stavba „I/42 Brno VMO Bauerova“ tvoří jednu z nezbytných částí Velkého městského okruhu v Brně. Dotváří jihozápadní segment trasy VMO, který zlepší plynulost a bezpečnost silničního provozu v oblasti městské části Pisárky.

Print Friendly, PDF & Email