Liberecká Správa ŘSD ČR již v únoru začala s přípravnými pracemi pro stavbu zkapacitnění silnice I/9 v peážním úseku s I/13 mezi obcemi Nový Bor a Svor. Samotná stavba bude zahájena letos na jaře, po dokončení výběrového řízení a potrvá dvě stavební sezóny.

Od roku 2017, kdy byly zahájeny projekční práce na dokumentaci pro územní řízení, se podařilo liberecké Správě ŘSD ČR k březnu 2022 získat všechna potřebná pravomocná povolení pro stavbu zkapacitnění dvoupruhové silnice I. třídy na čtyř pruhovou. Jedná se o úsek v celkové délce 3,540 km.

Silnice I/9 v souběhu se silnicí I/13 je v řešeném úseku součástí sítě mezinárodních silnic s označením E442 (Karlovy Vary – Liberec – Olomouc – Žilina), silnice I/9 není součástí sítě TEN-T. Stavba je vedena na jižní hranicí CHKO Lužické hory, severozápadně od silnice I/9 leží přírodní rezervace Klíč. Rozšíření  bude provedeno vlevo ve směru od Nového Boru na Svor. Záměr je veřejně prospěšnou stavbou s označením D1 – D8. Stavba řeší zkapacitnění silnice I. třídy na čtyř pruhovou, směrově rozdělenou, včetně úpravy MÚK Nový Bor v začátku úseku, s novým mostem (v pruzích 2+1) a v konci úseku přestavbou současné stykové na novou okružní křižovatku, s napojovacími rameny na stávající komunikace. Součástí stavby budou 3 nové mosty, z toho 2 přes migrační trasy pro zvěř, nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest, jako přístupy na lesní i obecní pozemky. Tento úsek je místem častých dopravních nehod (nemožnost předjíždění, střety se zvěří). Proto bude celá stavba oplocena proti vniknutí zvěře do komunikace s vysokou intenzitou dopravy, neboť celý úsek se nachází v lesní oblasti extravilánu obcí.

V současnosti podél silnice I/9 probíhá příprava staveniště v podobě kácení zeleně v celé délce budoucí stavby. Zároveň je budována geodetická základní vytyčovací síť a poté bude staveniště předáno zhotoviteli. Nyní probíhá vyhodnocení výběrového řízení. Dodavatel díla by mohl být potvrzen  v dubnu tohoto roku. Samotná stavba zkapacitnění silnice I/9 (I/13) předpokládá práce ve dvou  stavebních sezónách a v provozu by měla být do konce roku 2024.

 

Print Friendly, PDF & Email