V pondělí 4. září odpoledne jsme uvedli do provozu stavbu zbousměrnění sjezdu ze silnice I/10 v Ohrazenicích. Hlavní stavební práce jsme zde zahájili 5. května 2023, přičemž přípravné práce, jako bylo vytyčení obvodu staveniště a vykácení mimolesní zeleně, proběhlo již březnu. Zhotovitelem stavby za 15 mil. Kč je společnost COLAS CZ, a.s.

Během stavby došlo k úpravě stávajícího sjezdu silnice I/10 od Prahy do Ohrazenic – sjezd „U Pyrámu“ a jeho zprůjezdnění v obou směrech. Nyní je pro řidiče umožněn nájezd z Ohrazenic na silnici I/10 ve směru na Turnov a Semily. Stavební úpravy zahrnovaly rozšíření vozovky sjezdu spolu s úpravou odvodnění a úpravu veřejného osvětlení u křižovatky v napojení na Nádražní ulici (krajskou silnici III. třídy). Součástí je také nová protihluková stěna vlevo sjezdu o délce 40 m a výšce 4 m. Dále pak souběžná „mobilní“ protihluková stěna mezi silnicí I/10 a místní cestou k zahrádkám o délce 112 m a výšce 2,5 m. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí, zejména CETINu a úprava místní komunikace – přístupové cesty se vstupy na sousední pozemky zahrad. Dále zde proběhly vegetační úpravy a na závěr zhotovení vodorovného a svislého dopravního značení.

Během stavebních prací zde pro řidiče vzniklo dopravní omezení, kdy byla silnice I/10 ve směru od Prahy zúžena a samotný sjezd ze silnice I/10 do obce Ohrazenice byl po celou dobu stavby uzavřen pro veškerou dopravu.

Print Friendly, PDF & Email