Slavnostní zahájení stavby zkapacitnění silnice I/9 v peážním úseku se silnicí I/13 mezi obcemi Nový Bor a Svor se uskuteční 3. srpna 2022. Stavba potrvá dvě stavební sezóny a k jejímu zprovoznění dojde na konci roku 2024. Zhotovitelem stavby se stalo sdružení firem Eurovia CS, SaM silnice a mosty a Integra s nabídkovou cenou 544 445 555 Kč bez DPH.

Od roku 2017, kdy byly zahájeny projekční práce na dokumentaci pro územní řízení, se podařilo liberecké Správě ŘSD ČR k březnu 2022 získat všechna potřebná pravomocná povolení pro stavbu zkapacitnění dvoupruhové silnice I. třídy na čtyř pruhovou. Jedná se o úsek v celkové délce 3,466 km.

Silnice I/9 v souběhu se silnicí I/13 je v řešeném úseku součástí sítě mezinárodních silnic s označením E442 (Karlovy Vary – Liberec – Olomouc – Žilina), silnice I/9 aktuálně není součástí transevropské dopravní sítě. Stavba je vedena na jižní hranici CHKO Lužické hory a severozápadně od silnice I/9 leží přírodní rezervace Klíč. Rozšíření bude provedeno vlevo ve směru od Nového Boru na Svor.

Záměr je veřejně prospěšnou stavbou s označením D1 – D8. Stavba řeší zkapacitnění silnice I. třídy na čtyř pruhovou, směrově rozdělenou, zahrnuje také úpravu mimoúrovňové křižovatky Nový Bor v začátku úseku, zhotovení nového mostu (v pruzích 2+1) a na konci úseku řeší přestavbu současné stykové křižovatky na novou okružní, s napojovacími rameny na stávající komunikace. Součástí stavby budou 3 nové mosty, z toho 2 přes migrační trasy pro zvěř, nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest, jako přístupy na lesní i obecní pozemky. Tento úsek je místem častých dopravních nehod (nebezpečné předjíždění, střety se zvěří, časté střety s vyvrácenou vegetací). Proto bude celá stavba oplocena proti vniknutí zvěře do komunikace s vysokou intenzitou dopravy, neboť celý úsek se nachází v lesní oblasti extravilánu obcí.

Od února 2022 probíhaly na po celé délce budoucího staveniště přípravné práce v podobě kácení náletové zeleně a zároveň byla budována geodetická základní vytyčovací síť. Hlavní stavební činnost bude zahájena v srpnu. Budou překládány inženýrské sítě, zahájena skrývka ornice a lesní půdy a zemní práce.

Řidiči budou moci po celou dobu prací dotčeným úsekem s omezením projíždět. Za omezení se předem omlouváme.

Print Friendly, PDF & Email