Ke stavbě „I/10 Ohrazenice, U Pyrámu, zbousměrnění“ aktuálně probíhá předání staveniště. Následně během tohoto víkendu dojde k osazení dočasného dopravního značení a v úterý 9. května budou zahájeny hlavní stavení práce. Přípravné práce, jako je vytyčení obvodu staveniště a vykácení mimolesní zeleně, proběhlo již březnu. Zhotovitelem se s nabídkovou cenou 14,99 mil. Kč bez DPH stala společnost COLAS CZ, a.s. Zprovoznění stavby plánujeme v září 2023.

Během stavby dojde k úpravě stávajícího sjezdu silnice I/10 od Prahy do Ohrazenin – sjezd „U Pyrámu“ a jeho zbousměrnění. Bude tak umožněn nájezd z Ohrazenin na silnici I/10 ve směru na Turnov a Semily. Stavební úpravy zahrnují rozšíření vozovky sjezdu spolu s úpravou odvodnění, úpravu veřejného osvětlení u křižovatky v napojení na Nádražní ulici (krajskou silnici III. třídy). Součástí je také nová protihluková stěna vlevo sjezdu o délce 40 m a výšce 4 m. Dále pak souběžná „mobilní“ protihluková stěna mezi silnicí I/10 a místní cestou k zahrádkám o délce 112 m a výšce 2,5 m. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí, zejména CETINu a úprava místní komunikace – přístupové cesta jako vstupy na sousední pozemky zahrad. Proběhnou i vegetační úpravy, v neposlední řadě zhotovení vodorovného a svislého dopravního značení.

Během stavebních prací zde pro řidiče vznikne dopravní omezení. Silnice I/10 ve směru od dálnice D10 od Prahy bude zúžena do dvou jízdních pruhů ve směru na Turnov a Železný Brod. Samotný sjezd ze silnice I/10 do obce Ohrazenice bude uzavřen pro veškerou dopravu po celou dobu stavby. Dopravní omezení je plánováno na dvě etapy a v konečné fázi bude na silnici I/10 pouze 1 jízdní pruh pro průjezd silničních vozidel na dobu nezbytně nutnou pro pokládku asfaltových vrstev napojované komunikace.

Print Friendly, PDF & Email