V Turnově jsme uvedli do provozu stavbu nového sjezdu do místních komunikací a nájezdu na silnici I/10 ve směru z Prahy na Železný Brod. Samotnému zprovoznění předcházelo slavnostní stříhání pásky, kterého se zúčastnili jak zástupci města Turnova, Ohrazenic a odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, tak i vedení liberecké správy ŘSD ČR. Starosta města Turnov poděkoval za realizaci staveb, které jsou pro místní dopravní infraststrukturu důležité, ale i za dlouhodobou spolupráci během přípravy. Kromě nového sjedzu a nájezdu na silnici I/10 v Turnově, jsme začátkem září také zprovoznili sjedz do Ohrazenic, který jsme z jednosměrného upravili na obousměrně průjezdný. Menší akcí pak byla oprava kanalizace na silnici I/35 v Turnově.

Výstavbou sjezdu a nájezdu na silnici I/10 došlo k hlavnímu dopravnímu napojení především pro průmyslovou zónu, areál Krajské správy silnic Libereckého kraje a čerpací stanici pohonných hmot, kde bylo dosud přímé napojení pouze v opačném směru na Liberec a Prahu. Cílem stavby je výrazné zklidnění dopravy v ulicích Fučíkova a Nádražní. Její součástí jsou také nové protihlukové stěny, které nahradily původní dřevěné. Na financování akce se podílí město Turnov, které uhradilo úpravu Fučíkovy ulice včetně odvodnění, rekonstrukci chodníků, osvětlení přechodu pro chodce a vegetační úpravy. Stavbu v hodnotě 30,17 mil. Kč bez DPH provádí společnost STRABAG a.s.

V Ohrazenicích, které jsou v severozápadním sousedství Turnova, jsme uvedli do provozu stavbu, během níž došlo k úpravě sjezdu silnice I/10 od Prahy do Ohrazenin – sjezd „U Pyrámu“ a jeho zbousměrnění. Byl tak nově umožněn nájezd z Ohrazenin na silnici I/10 ve směru na Turnov a Semily. Stavební úpravy zahrnovaly rozšíření vozovky sjezdu spolu s úpravou odvodnění a veřejného osvětlení u křižovatky v napojení na Nádražní ulici. Zhotovitelem stavby za 15,47 mil. Kč bez DPH je společnost COLAS CZ, a.s.

V Turnově na silnici I/35 jsme tento rok také opravili přibližně 620 m dešťové kanalizace včetně vpustí a kanalizačních šachet. Jednalo se o zatrubnění části příkopu a rekonstrukci odvodňovacího potrubí na dešťové vody. Tím se vytvořily podmínky pro stavbu chodníku, kterou financovalo město Turnov. Zhotovotelem stavby za 3,58 mil. Kč byla společnost COLAS CZ, a.s.

Print Friendly, PDF & Email