Dnes byly zahájeny práce na opravě povrchu vozovky dálnice D5 v úseku mezi kilometry 67,33 – 64,35 ve směru na Prahu.

Opravu dálnice v řešeném úseku je nutné provést zejména z důvodu tvorby podélných nerovností v povrchu vozovky. Kromě oprav povrchu vozovky a středního dělícího pásu jsou dále součástí stavby úpravy dešťové kanalizace, oprava mostního objektu na trase, oprava oplocení, úprava prostupů k hláskám SOS a ochrana optické trasy a kabelového vedení.

Samotná akce bude prováděna v rámci 3 etap (etapa 2, etapa 3 a etapa 4), během kterých dojde k omezení provozu na dálnici. Doprava bude po dobu prací na silnici vedena provizorními jízdními pruhy v režimu 2+1. Detailnější popis dopravních omezení nalezete v příloze „Dopravní omezení D5_67,33 – 64,35“.

Stavební úpravy bude pro Ředitelství silnic a dálnic provádět společenství firem STRABAG a ROADFIN STAVBY, které ve výběrovém řízení uspělo s cenou opravy ve výši 189 mil. Kč bez DPH a dobou pro uvedení stavby do provozu během 55 dnů. Úplné zprovoznění opravovaného úseku je tak plánované do konce října letošního roku.

 

Dopravní omezení D5_67,33 – 64,35

Etapa 2:

Prováděné práce: oprava levého pásu v km 64,280 – 67,860

Doba trvání: 14 dní

Popis dopravních opatření: Po dobu prací bude uzavřený levý pás dálnice D5 mezi přejezdy SDP v km 63,561 – 63,681 a 69,749 – 69,885. Doprava bude v místě uzavírky vedena obousměrně v pravém pásu ve třech provizorních jízdních pruzích. V jednom provizorním jízdním pruhu ve směru na Prahu a ve dvou provizorních jízdních pruzích ve směru na Plzeň. Pro oddělení protisměrných jízdních pruhů bude užito dočasných svodidel.

V této fázi bude uzavřena levá polovina křižovatky Ejpovice (EXIT 67).

Objízdné trasy: Objízdná trasa za uzavřenou výjezdovou větev MUK Rokycany vlevo ve směru od Rozvadova na Prahu bude vedena po dálnici D5 ve směru na Prahu až do MÚK Rokycany a odtud zpět po dálnici D5 ve směru na Plzeň do prostoru MÚK Ejpovice. Objízdná trasa za uzavřenou nájezdovou větev levé poloviny MUK Ejpovice ve směru od Plzně na Prahu bude vedena ze silnice č. I/26 výjezdovou větví na silnici č. II/605 a po silnici č. II/605 přes Ejpovice do Rokycan do okružní křižovatky silnic č. II/605 a II/183. Z této okružní křižovatky po silnici č. II/183 do prostoru MÚK Rokycany a dále na dálnici D5 ve směru na Prahu.

 

Etapa 3:

Prováděné práce: oprava levého pásu v km 64,280 – 67,260

Doba trvání: 33 dní

Popis dopravních opatření: Po dobu prací bude uzavřený levý pás dálnice D5 mezi přejezdy SDP v km 63,561 – 63,681 a 67,610 – 67,746. Oproti etapě 2 dojde ke zkrácení uzavírky a bude zprovozněna výjezdová větev levé poloviny MÚK Ejpovice, tj. směr od Rozvadova na Ejpovice. Doprava bude v místě uzavírky vedena shodně s etapou 2, tj. obousměrně v pravém pásu ve třech provizorních jízdních pruzích. V jednom provizorním jízdním pruhu ve směru na Prahu a ve dvou provizorních jízdních pruzích ve směru na Plzeň. Pro oddělení protisměrných jízdních pruhů bude užito dočasných svodidel.

V této fázi bude stále uzavřena nájezdová větev levé poloviny křižovatky Ejpovice (EXIT 67).

Objízdné trasy: Objízdná trasa za uzavřenou nájezdovou větev levé poloviny MUK Ejpovice zůstává shodně s etapou 2, tj. ve směru od Plzně na Prahu bude vedena ze silnice č. I/26 výjezdovou větví na silnici č. II/605 a po silnici č. II/605 přes Ejpovice do Rokycan do okružní křižovatky silnic č. II/605 a II/183. Z této okružní křižovatky po silnici č. II/183 do prostoru MÚK Rokycany a dále na dálnici D5 ve směru na Prahu.

 

Etapa 4:

Prováděné práce: oprava středního dělícího pásu v km 64,280 – 67,760

Doba trvání: 8 dní

Popis dopravních opatření: Po dobu prací bude v pravém pásu uzavřený v km 63,250 – 67,780 levý jízdní pruh. Doprava bude v pravém pásu vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích s využitím zpevněné krajnice a přídatných jízdních pruhů. V levém pásu bude uzavřený levý jízdní pruh v km 68,050 – 64,240. Doprava ve směru od Rozvadova bude v km 68,050 svedena do pravého jízdního pruhu. V pravém jízdním pruhu bude vedena k místu napojení nájezdové větve MÚK Ejpovice v km cca 66,540. Od místa napojení bude doprava vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích až na konec uzavírky v km 64,080. Staveniště bude v pravém pásu odděleno dočasným svodidlem zachovaným z předchozí etapy. V levém pásu bude staveniště odděleno směrovacími deskami.

V této fázi nebude uzavřena žádná křižovatková větev.

Print Friendly, PDF & Email