Na sjezdové rampě mimoúrovňové křižovatky Vejprnice na silnici I/26 poblíž čerpací stanice MOL došlo v blízkosti vtoku a výtoku jednoho z propustků k plošným sesuvům zářezových svahů komunikace. Hluboké zářezy v řešeném úseku mohou být nestabilní a například v období zvýšených srážek dochází k sesuvu uvolněné zeminy do prostoru příkopu odvodnění. Sesunutá zemina pak brání odtoku vody a je nutné ji opakovaně odstraňovat. Z toho důvodu zde budou provedeny úpravy odvodnění komunikace, aby do budoucna nedocházelo ke komplikacím, které sesunutá zemina způsobuje.

Během stavebních prací dojde k úpravě stávajícího povrchového odvodnění a bude zajištěn bezproblémový odtok vody. Na vtokové a výtokové straně stávajícího propustku budou provedeny otevřené železobetonové jímky, které budou přikotvené ke stávajícím čelům propustku. Odtok vody z výtokové jímky bude zajištěn zatrubněním příkopu a revizní šachtou umístěnou do místa lomu. Provedení otevřené vtokové a výtokové jímky a zatrubnění části příkopu následně umožní úpravu svahů zářezu do trvale stabilního sklonu.

Během stavby nedojde k výrazným omezením provozu. V místě prací bude snížena maximální povolená rychlost a dojde ke zúžení jednoho z jízdních pruhů. Obousměrný provoz pak zůstane zachován.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební práce společnost ROADFIN STAVBY s.r.o. za cenu 1,6 mil. Kč bez DPH. Omezení provozu kvůli provádění stavebních úprav je následně povolené od 3.3.2023 do 7.5.2023.

Print Friendly, PDF & Email