Dnes budou zahájeny stavební úpravy na silnici I/21 na rozhraní zastavěného a nezastavěného území městyse Chodová Planá. Stavba potrvá cca 70 dní a je rozdělena na 2 etapy.

V první etapě dojde k úplné uzavírce silnice I/21 od 4.7.22 do 10.7.2022 a stavba řeší opravu stávajícího propustku na silnici I/21 v obci Chodová Planá. Cílem opravy je obnovení funkce propustku a zajištění lepšího odtoku vody od tělesa komunikace. Vozidla ve směru Planá – Cheb budou vedena mimo místní komunikace po silnicích II. a III. tříd.

Ve druhé etapě bude realizováno rozšíření vozovky za účelem vybudování zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do městyse ve směru od Plané, úprava směrového vedení smíšené stezky. Dále budou vybudovány autobusové zastávky s přechodem pro chodce a dojde k vybudování nového veřejného osvětlení, které bude reagovat na nové stavebně technické uspořádání silnice I/21. Stavební práce budou rozděleny do 2 fází, kdy práce budou probíhat po polovinách. Doprava bude převáděna přes staveniště za pomoci jednoho jednosměrného jízdního pruhu. Ten bude vyhrazen pouze pro vozidla ze směru od Chebu na Planou. Opačný směr bude veden po objízdné trase stejně jako v první etapě, která bude část své délky vedena jako jednosměrná komunikace. Po dobu trvání obou fází druhé etapy budou částečně omezeny vjezdy na silnici I/21 z místních komunikací Slunečná a Husitská, a také z bezejmenné 10 / 12 místní komunikace, která se připojuje na silnici I. třídy. Dopravní obsluha těchto ulic, popř. firem bude po dobu uzavírky řešena po síti navazujících místních komunikací. Po dobu fáze 1 bude podél přeložky smíšené stezky vybudována provizorní komunikace pro chodce. Provizorní komunikace pro chodce bude realizována z r-materiálu získaného z frézování asfaltových stmelených vrstev, který bude navrstven na geotextilie a zhutněn.

Celková délka opravovaného úseku je cca 304 m a bude realizován od 10.7.2022 do 11.9.2022.

Print Friendly, PDF & Email