Silnice I/27 v opravovaném úseku mezi Horní Lukavicí a Přešticemi byla zprovozněna s několikadenním předstihem.

Stavebními úpravami prošel úsek komunikace od napojení budované přeložky Šlovice – Přeštice na silnici I/27 až po křižovatku s místními komunikacemi Průmyslová a Na Chmelnicích v Přešticích. Celková délka opravované trasy byla téměř 1,8 kilometru.

Během opravy došlo k odfrézování starého asfaltové souvrství vozovky. Provedeny byly lokální opravy, byly strženy krajnice, pročištěny příkopy a opraveny hospodářské sjezdy. Následně byla provedena pokládka nové podkladní, ložní a obrusné vrstvy vozovky. Stavba zahrnovala i rekonstrukci propustku v řešeném úseku.

Kvůli úplné rekonstrukci tohoto úseku komunikace a nutnosti dodržení bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti pracovníků na staveništi byla silnice I/27 ve směru od Přeštic do Plzně uzavřena po celou dobu trvání stavebních prací. Objízdná trasa v tomto směru byla vedena přes Dolní Lukavici. Vzhledem k vysoké intenzitě dopravy, kdy místem projede více než 16 tisíc vozidel denně se jednalo o nejbezpečnější možné řešení. Dokončením stavebních prací tak skončila i nutnost využívat objízdnou trasu a doprava je nyní opět vedena po hlavním tahu.

Opravu pro prováděla Ředitelství silnic a dálnic společnost Silnice Klatovy a.s.. Ta uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby 20,6 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email