Dalším plánovaným úsekem dálnice D6 je 7,9 km dlouhá trasa Knínice-Bošov. Předpokládaná cena stavby je 2 926 821 000 Kč bez DPH. Zahájení výstavby plánujeme v roce 2024 a zprovoznění o 3 roky později. Příprava stavby je nyní ve fázi, kdy byl odevzdán koncept projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Trasa navazuje na stavbu Žalmanov-Knínice a pokračuje východním směrem až ke stavbě Bošov-Lubenec. Je vedena mimo obydlené oblasti v mírně zvlněném terénu. Na trase je 6 mostních objektů, tím největším je most přes údolí potoka Velká Trasovka, jeho nosná konstrukce je dvoutrám délky 495 metrů. Druhý velký most o délce 239 metrů je přes trať Českých drah a údolí potoka Malá Trasovka. S přeložkou silnice souvisí 6 elektro a slaboproudých přeložek, 15 vodohospodářských objektů, vegetační úpravy a jiné objekty.

Stavba „D6 Knínice–Bošov“ je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na dálnici D6. Hlavní náplní stavby je tedy zkapacitnění a úprava stávající dvoupruhové silnice I/6 v úseku mezi obcemi Knínice a Bošov. Ta je v současné době vedena po dvoupruhové komunikaci v šířkách asi 8–10 metrů.

Účelem stavby je převedení silnice I/6 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže. Vybudo­váním čtyřpruhové komunikace se podstatně sníží jak riziko havárií, tak i úniků látek do okolí. Vozidla se v dané oblasti zdrží kratší dobu, což bude mít vliv na snížení emisí a rizik pro přírodu.

Silnice I/6 v současné době zajišťuje hlavní silniční spojení ve směru Praha – Karlovy Vary – Cheb – hra­nice se Spolkovou republikou Německo a je jedním z nejzatíženějších silničních úseků na území České republiky.

Bližší informace k jednotlivým stavbám a opravám naleznete v mapové aplikaci ŘSD.

Print Friendly, PDF & Email