Na stavbě nového úseku dálnice D6 u Krupé o délce 6,5 km dokončujeme skrývku ornice, probíhá zde zakládání mostu SO 3201 a připravujeme se na zahájení zemních prací a sanaci podloží. Stavbu “D6 Krupá, přeložka”, kterou jsme slavnostně zahájili 3. března 2022, realizuje společnost Metrostav Infrastructure a.s. za nabídkovou cenu 1 543 mil. Kč. Stavba navazující na dokončený obchvat Řevničova by měla zprovozněna v 2. polovině roku 2024.

Stavba zahrnuje 5 mostních objektů v celkové délce 1 002 metrů, mimoúrovňovou křižovatku s celkovou délkou větví 813 metrů, 4 protihlukové stěny o délce 1 173 metrů, ale i 11 úprav ostatních komunikací či přeložky a úpravy inženýrských sítí, výkopy o objemu 650 635 m³ a násypy 510 306 m³.

Stavba „D6 Krupá, přeložka“ je třetí stavbou ze souboru staveb v úseku Nové Strašecí – hranice Středočeského kraje. Vybudováním přeložky dojde k odlehčení dopravy v obci Krupá, kterou stávající silnice I/6 přímo prochází. Přeložka silnice I/6 přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v obci.

Účelem stavby je převedení silnice I/6 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže. Vybudováním čtyřpruhové komunikace, která bude mít větší kapacitu a jejíž odvodnění vozovek bude separováno přes odlučovače, se podstatně sníží jak riziko havárií, tak i úniků látek do okolí. Vozidla se v dané oblasti zdrží kratší dobu, což bude mít vliv na snížení emisí a rizik pro přírodu.

Silnice I/6 v současné době zajišťuje hlavní silniční spojení ve směru Praha – Karlovy Vary – Cheb – hranice se Spolkovou republikou Německo a je jedním z nejzatíženějších silničních úseků na území České republiky. Stávající silnice má dvoupruhové uspořádání s nevyhovujícími směrovými a spádovými parametry. Dále nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje její plynulost a bezpečnost.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email