S výstavbou dvou nových úseků dálnice D6 v celkové délce 14,4 km budeme pokračovat u Hořesedel a Hořoviček. Ke stavbám aktuálně probíhá výběrové řízení a předpokládaný termín pro odevzdání všech nabídek je nyní v první polovině září. V říjnu pak předpokládáme vydání stavebního povolení a zahájení realizace obou staveb plánujeme ke konci tohoto roku. V současné době zde probíhá záchranný archeologický průzkum, který bude ukončen 18. září, a pokračuje monitoring životního prostředí.

„D6 Hořesedly, přeložka“

Délka hlavní trasy této stavby činí 9,2 km. Zahrnuje 13 mostních objektů o celkové délce 1 051 metrů, přičemž je 7 z nich se nachází na dálnici a 6 nad dálnicí. Součástí stavby je také mimoúrovňová křižovatka u Kněževsi, 2 opěrné zdi o délce 410 metrů, 12 úprav ostatních komunikací v délce cca 5 km a provedena bude také přeložka tratě Louny – Rakovník. Předpokládaná hodnota stavby je 2,186 mld. Kč bez DPH.

„D6 Hořovičky, obchvat“

Na stavbě o celkové délce 5,2 km se nachází 8 mostních objektů v celkové délce 774 metrů, ale i mimoúrovňová křižovatka u Jesenice. Součástí jsou také 2 protihlukové stěny v celkové délce 1 300 metrů a jedna 71 metrů dlouhá opěrná zeď. Předpokládaná cena stavby je 1,965 mld. Kč bez DPH.

Vybudování dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ke zkrácení pře­pravní doby směrem k našim západním hranicím a umožní lepší spojení mezi Českou republikou a Německem. Dálnice D6 odvede tranzitní dopra­vu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel, sníží se rizi­ko nehod chodců a cyklistů, dojde k poklesu imisní zátěže v obytných zástavbách, sníží se míra hluko­vého zatížení v obyt­ných zónách, zlepší se možnost využití stávající silnice I/6 pro místní dopravu a zlepší se celková dostupnost regionu, což zvýší jeho atraktivitu pro investo­ry i občany.

Bližší informace k jednotlivým stavbám se dozvíte v mapové aplikaci ŘSD.

Print Friendly, PDF & Email