Ředitelství silnic a dálnic s. p. používá jako jeden z podkladů pro plánování oprav silnic odborné posouzení tvořené prostřednictvím diagnostických průzkumů. Externě dodávané objektivní hodnocení povrchů i podkladů vozovek vychází z českých technických norem, přičemž jednotlivé kroky objednávaného posudku odpovídají platné legislativě.

Kvalitní provedení diagnostických průzkumů je podmíněno navazujícími postupy, které ve výsledku popisují aktuální stav komunikace. Součástí závěrečné zprávy je obvykle návrh vhodného opatření nebo doporučení postupu opravy silnice či dálnice.

Program diagnostického průzkumu je sestaven v souladu s předpisy a možnostmi aktuálních vyhodnocovacích i zobrazovacích metod. Skládá se z několika fází:

– Vizuální prohlídka doprovázena fotodigitálním záznamem stavu povrchu komunikace s krokem záznamu po pěti délkových metrech. Výstup definuje výčet a četnost zaznamenaných poruch silnice.

– Sběr proměnných i neproměnných parametrů a povrchových vlastností komunikace odhaluje mezinárodní index nerovnosti, hloubku vyjetých kolejí a makrotexturu vozovky. Tyto parametry jsou nezbytné k hodnocení vlastností krytu, slouží zejména charakteristice deformací povrchu.

– Měření únosnosti konstrukce vozovky poskytuje nezbytný parametr pro stanovení zbytkové životnosti konstrukce a stanovení skladby jednotlivých vrstev silnice.

– Jádrové vývrty na místě umožňují odběr stmelených vrstev konstrukce vozovky. Odebrané vzorky putují do laboratoří za účelem posouzení vlastností skutečně použitých materiálů. Vrtání se provádí ve vzdálenosti 25 až 250 délkových metrů podle délky a členitosti posuzovaného úseku.

– Dále jsou součástí diagnostiky geotechnické sondy určené především do nestmelených vrstev konstrukce. Opět zde dochází k přesnému popisu vlastností použitých materiálů nestmelených vrstev a podloží, proto sondy mohou dosahovat hloubky až 1,5 metru. Zjištěná fakta vstupují do výpočtů zbytkové životnosti konstrukce.

– Program diagnostického průzkumu obsahuje také již zmíněné laboratorní posouzení odebraných materiálů. Podložené poznatky zjišťují aktuální vlastnosti a kromě stanovení příčin poruch je možné stanovit vhodnost opětovného využití při opravě stávající komunikace.

– V neposlední řadě průzkum stanovuje obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, což předchází zařazení znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle platné vyhlášky.

– Konečným krokem programu je kvalifikovaný návrh způsobu a technologie opravy. Variantní řešení vychází ze sumarizace výše uvedených fází.

Diagnostická zpráva obsahuje texty doplněné fotografiemi, tabulkami a grafy. Orazítkovaný dokument může být zdrojem určení časové i finanční náročnosti zamýšlené rekonstrukce. Dochází k případům, kdy vizuální odhad méně zkušené veřejnosti nenaznačuje potřebu opravy dané silnice, ale celková diagnostika potvrzuje pravý opak.

Print Friendly, PDF & Email