Na dálnici D35 Časy – Ostrov, která byla koncem loňského roku uvedena do režimu předčasného užívání, jsme letos jaře provedli měření hluku. Samotnému měření předcházela koordinační schůzka za účasti zástupců dotčených obcí, Krajského úřadu, Krajské hygienické stanice a autorizované firmy, která měření prováděla. Všichni dotčeni jsou si plně vědomi, že před pěti lety se na nynějším místě dálnice nacházely zemědělsky využívané pozemky a k dnešnímu dni zde máme komunikaci zatíženou tisíci automobily denně. Pro okolní obce a jejich obyvatele je toto velmi podstatný zásah do jejich životů.

Ačkoli v podmínkách stavebního řízení Krajské hygienické stanice byl stanoven pouze jeden bod měření, po dohodě se všemi zástupci bylo určeno osm měřících míst, vytipovaných jako místa s největším hlukovým zatížením v daných obcích.

Měření probíhalo od 25.4 do 31.5.2023 vždy v 24h intervalu. Naměřené hodnoty byly porovnány s hygienickými limity pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb uvedenými v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Výsledky měření na všech měřených místech potvrdily, že hodnoty při současném provozu nepřekračují limity výše uvedeného Nařízení vlády.

Vzhledem k tomu, že ŘSD tímto splnilo další podmínku stavebního povolení, probíhá v současné době kompletace dokladů potřebných k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Print Friendly, PDF & Email