Během noci z pátka na sobotu za traťové noční výluky na železniční trati v úseku mezi Pardubicemi a Hradcem Králové proběhl výsun mostního provizoria v rámci stavby I/36 Pardubice, most 36-009 Doubravice

Stavba I/36 Pardubice, most ev.č. 36-009 – celková rekonstrukce nosné konstrukce + spodní stavby a mostního vybavení.

Most je navržen jako integrální rámová konstrukce o jednom poli s rozpětím 31,0 m a délkou přemostění 28,0 m. Rámová příčel je navržena jako spřažená ocelo-betonová konstrukce. Ocelové nosníky budou nejprve spřaženy s železobetonovou monolitickou přírubou a po jejich osazení do definitivní polohy budou spřaženy s železobetonovou monolitickou spřahující deskou a s rámovým rohem. Ocelové nosníky mají proměnnou výšku. Rámová příčel má uprostřed rozpětí výšku 0,880 m a ve vetknutí 1,505 m. Rámové stojky jsou navrženy z monolitického železobetonu. Šířka rámových stojek je na celou šířku nosné konstrukce 18,25 m. Tloušťka rámových stojek je proměnná, směrem dolů se zmenšuje. Rámové stojky jsou spojeny se základovým pasem přes elektricky izolované vrubové klouby. Založení mostu je hlubinné. Železobetonové základové pasy jsou navrženy pro vetknutí velkoprůměrových železobetonových pilot. Nový most – spřažená ocelobetonová konstrukce.

Stavbu tvoří objekty:

SO 001 – Demolice stávajícího mostu ev.č. 36-009

SO 101 – Úprava pozemních komunikací na předmostích

SO 134 – Obnova společného chodníku pro pěší a cyklisty

SO 135 – Rekonstrukce společného chodníku pro pěší a cyklisty

SO 170 – Provizorní komunikace a objekty během výstavby

SO 180 – Dopravně inženýrská opatření během výstavby

SO 201 – Most ev.č. 36-009

SO 410 – Úprava trolejbusového vedení

SO 411 – Přeložka trakčních kabelů 600V

SO 431 – Přeložka vedení veřejného osvětlení

SO 470 – Vedení místního rozhlasu

SO 501 – Zajištění vedení horkovodu

SO 690 – Úprava trakčního vedení a ukolejnění (realizováno v rámci stavby zdvoukolejnění železniční trati)

Stavební práce na silničním mostu probíhají v souběhu se stavbou jiného investora Správy železnic, s. p. (zdvoukolejnění železniční trati Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová).

Celkový náklad stavby činí 115 mil. Kč bez DPH. Stavbu provádí vybraný Zhotovitel tj. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, Zelené Předměstí,  530 02 Pardubice.

 Mostní provizorium, SO 170 – Provizorní komunikace a objekty během výstavby:

Typ mostního provizoria MABEY-JOHNSON Universal je vyskladněn z ŘSD ČR, Střediska mostních provizorií, Brodek u Prostějova. Jedná se o ocelovou konstrukci  o délce přemostění 31,5 bm, která umožní převedení veškerého silničního provozu v obou jízdních směrech. Součástí MP je integrovaná lávka pro pěší a cyklisty.

Mostní provizorium typu MABEY-JOHNSON Universal zde na stavbě v Pardubicích ŘSD ČR poprvé použije v praxi pro veřejnou dopravu. Dosud bylo využíváno pouze pro potřeby převedení staveništní dopravy na stavbách ŘSD. Po konstrukci mostního provizoria budou vedeny linky elektrifikované trolejbusové dopravy Dopravního podniku města Pardubic, a.s. Z důvodu bezpečnosti provozu budou na předmostích osazeny dopravní značky omezující hmotnost vozidel. Dopravní značky musí být B13 s nápisem “22t” a B14 s hodnotou nápravového tlaku “12t”. Dopravní značky budou doplněny dodatkovými tabulkami s nápisy: “Jediné vozidlo 48t”.

Výsuv ocelové konstrukce MP se provádí v termínu 17. – 19.2.2023 za traťové (noční) výluky na železniční trati v úseku mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Převedení dopravy na mostní provizorium je naplánováno na 20.3.2023 a bude provozováno po celou dobu výstavby nového silničního mostu. Předpoklad zprovoznění nového mostu je do konce 11/2023.

 

Print Friendly, PDF & Email