V podělí 23. 8. bude zahájena oprava povrchu komunikace I/20 na průtahu města Písek.

Čtyřpruhová směrově nerozdělená komunikace I/20 na průtahu města od svého uvedení do provozu v průběhu 90. let dosud neprošla žádnou souvislou rekonstrukcí. Vzhledem k její poloze v rámci městské zástavby se jedná o jednu z nejvýznamnějších komunikací. Je využívána pro dopravu z hlediska města tranzitní – tj. doprava Praha ↔ České Budějovice atd. a dále také o dopravu místní, neboť propojuje jednotlivé městské části. Po provedení a vyhodnocení diagnostických průzkumů v řešeném úseku tak bylo rozhodnuto o její opravě.

V řešeném 3,7 kilometru dlouhém úseku bude během následujících 100 dní provedena obnova konstrukčních vrstev vozovky v celé šířce. Dále proběhne reprofilace příkopů, pročištění a sanace stávajících propustků pod silnicí I/20, pročištění a sanace propustků pod sjezdy, oprava propustků, výměna směrových sloupků, výměna ocelových svodidel a obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

Samotná oprava hlavního tahu bude prováděna za provozu. Dopravní provoz na průtahu silnice I/20 městem Písek ale zůstane po dobu trvání stavby v maximální míře zachován. Pro řidiče zůstane oběma směry průjezdný vždy alespoň jeden jízdní pruh. Výraznější omezení čeká na řidiče a obyvatele Písku na vedlejších komunikacích. Při uzavírání sjezdů z hlavního tahu v rámci jednotlivých etap stavby budou řidiči muset využívat vedlejších komunikací. Objízdné trasy budou značeny pomocí přenosného dopravního značení. Omezení se dotknou i linek MHD a linkových autobusů. O plánovaných omezeních bude zhotovitel vždy s dostatečným předstihem informovat dotčené orgány.

Pro Ředitelství silni a dálnic bude opravu komunikace I/20 provádět firma STRABAG a. s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou stavby ve výši zhruba 93,5 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email