Řidiči jistě zaznamenali, že už v dubnu jsme znovuobnovili stavební práce na hlavní trase budovaného obchvatu města Chýnova. Na začátku května se nám pak podařilo práce obnovit na celé stavbě. Těžká technika se na místo stavby mohla vrátit hlavně díky pomoci Chýnova, kterému se podařilo odkoupit jeden z rodinných domů, který se v posledních letech stal překážkou plánované výstavby. V současné době už tak obchvatu nestojí nic v cestě.

Nyní na stavbě probíhají práce současně na několika místech. Na budoucí silnici od Turovce do Chýnova je prováděna skrývka ornice. Dále byla zahájena výstavba nové dešťové kanalizace, která po dokončení odvede dešťovou vodu z nové silnice do Chýnovského potoka. Zároveň je prováděna překládka kabelů CETIN a ED.G. nacházejících se na trase.

Stavbou obchvatu také prochází vodovod patřící jedné z místních průmyslových firem. I u toho tak bylo nutné začít s pracemi na jeho překládce. Problémem se ale stala zastaralá dokumentace k danému vodovodu, která se ukázala být nedostatečná. Hledání původní trasy vodovodu tak zabralo více než 14 dní a do stávajícího potrubí musela být nakonec poslána kamera, která nám pomáhá trasu najít. Bohužel v současnosti hledání původní trasy stále ještě pokračuje.

Kromě těchto více či méně běžných stavebních aktivit byly na stavbě v nedávné době zahájeny i práce na vertikálních drenážích. To by samo o sobě nemuselo být až tak zajímavé, pokud by se ovšem nejednalo o provádění drenáží v takovém rozsahu. Vpichy do země provádí stroj vážící zhruba 80 tun a jednotlivé vpichy dosahují hloubky až 8 metrů. Celkem bude na tomto úseku uloženo více než 200 kilometrů vertikálních drenáží, a to v rámci zhruba dvou měsíců. Z firem působících v České republice je práce v takovémto rozsahu schopna provádět pouze jediná firma.

I nadále v okolí stavby provádějí archeologové průzkumy. Na místě nalezli již řadu zajímavostí. Za zmínku z poslední doby stojí například nález původních vodotečí či již dávno zaniklých cest.

Závěrem je na místě dodat, že i přes komplikace, které stavbu provázely je její dokončení i nadále plánováno na příští rok. Samozřejmě nedojde ke zprovoznění v původně stanoveném termínu, zdržení však odhadujeme pouze v jednotkách měsíců.

Print Friendly, PDF & Email