Dalšími plánovanými úseky dálnice D6 v celkové délce 14,4 km jsou stavby „D6 Hořesedly, přeložka“ a „D6 Hořovičky, obchvat“, u nichž byly 23. února podány žádosti o vydání stavebního povolení a aktuálně u obou akcí běží výběrové řízení. Zahájení staveb plánujeme v druhé polovině tohoto roku.

„D6 Hořesedly, přeložka“

Délka hlavní trasy této stavby činí 9,2 km. Zahrnuje 13 mostních objektů o celkové délce 1 051 metrů, přičemž je 7 z nich je na dálnici a 6 nad dálnicí. Součástí stavby je také mimoúrovňová křižovatka u Kněževse, 2 opěrné zdi o délce 410 metrů a provedena bude také přeložka tratě Louny – Rakovník. Předpokládaná hodnota stavby je 2,186 mld. Kč bez DPH.

„D6 Hořovičky, obchvat“

Na stavbě o celkové délce 5,2 km se nachází 8 mostních objektů v celkové délce 774 metrů, ale i mimoúrovňová křižovatka u Jesenice. Součástí jsou také 2 protihlukové stěny v celkové délce 1 300 metrů a jedna 71 metrů dlouhá opěrná zeď. Předpokládaná cena stavby je 1,965 mld. Kč bez DPH.

Vybudování dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ke zkrácení pře­pravní doby směrem k našim západním hranicím a umožní lepší spojení mezi Českou republikou a Německem. Dálnice D6 odvede tranzitní dopra­vu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel, sníží se rizi­ko nehod chodců a cyklistů, dojde k poklesu imisní zátěže v obytných zástavbách, sníží se míra hluko­vého zatížení v obyt­ných zónách, zlepší se možnost využití stávající silnice I/6 pro místní dopravu a zlepší se celková dostupnost regionu, což zvýší jeho atraktivitu pro investo­ry i občany.

Bližší informace k jednotlivým stavbám se dozvíte v mapové aplikaci ŘSD.

Print Friendly, PDF & Email