Od roku 2018 realizuje Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi rozsáhlý záchranný archeologický výzkum v trase budovaného obchvatu silnice I/37 v Chrudimi. Jen doposud na místě archeologové zdokumentovali přes 1200 objektů, což zdaleka nemusí být vše! V první polovině letošního roku bude výzkum v souběhu se stavebními pracemi pokračovat.

Trasa budoucí obchvatu o délce 4563 m protnula celkem šest archeologických nalezišť na území Chrudimi, Vlčnova u Chrudimi a Slatiňan. To, že bude místo na nálezy bohaté, bylo archeologům zřejmé již z předchozích výzkumných kampaní prováděných v letech 2018 až 2019.

Naleziště ve Vlčnově a Slatiňanech fungovala patrně současně a představovaly části jedné sídlištní aglomerace. „Toto polykulturní naleziště pokrývá široké časové období od neolitu po dobu římskou. Velice silné je zde osídlení datovatelné do mladšího období existence kultury s lineární a s vypíchanou keramikou, z něhož je doloženo několik neúplných půdorysů kůlových a žlabových domů s přilehlými odpadními areály. Doložena je i přítomnost sídlištních situací kultury lengyelské. Velmi silně je rovněž doloženo osídlení doby bronzové. Nejmladší komponentu představují sídlištní situace z doby laténské a z doby římské. Nálezy z doby laténské se koncentrují především v severní a střední části naleziště. Mimo keramických fragmentů se podařilo vyzvednout i běhoun žernovu,“ uvádí PhDr. Jan Musil z Regionálního muzea v Chrudimi.

Také druhé naleziště ve Slatiňanech poskytlo doklady osídlení z období kultury s lineární a s vypíchanou keramikou v podobě několika půdorysů dlouhých domů s přilehlými odpadními a výrobními areály. „Poslední komponentou jsou nálezy datované do doby římské. Tvoří je rozsáhlé soujámí sídlištních a výrobních objektů (mj. hrnčířská pec). Tyto situace se nalézají především v severní části plochy naleziště. Byla registrována jak klasická sídlištní keramiky, tak i keramika zdobená barbotinem. Časové zařazení do období 2. poloviny 2. století n. l. dokládá nález římsko-provinciální spony typu Almgren 85. Unikátním nálezem jsou tři zlomky keramiky terra sigilatta,“ dodává PhD. Jan Musil.

Poslední úsek naleziště se nachází pod stávající komunikací vedenou na sypaném náspu a doposud byl archeologům znepřístupněn. V souběhu se stavebními pracemi zde bude výzkum pokračovat pravděpodobně v březnu, s ohledem na aktuální klimatické a epidemiologické podmínky.

 

Print Friendly, PDF & Email