Předmětem opravy bude obnova živičného krytu, tedy obrusné a ložné vrstvy. Dále budeme provádět sanace, což je oprava konstrukce vozovky v celém jejím rozsahu. Součástí opravy bude dále nezbytná úprava rozjezdů, vedlejších přiléhajících ploch a oprava odvodňovacích zařízení a jejich čištění. V rámci stavby bude obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

Stavební úpravy budou probíhat za provozu s tím, že provoz bude řízen pracovníky stavby a bude usměrněn pomocí provizorního dopravního značení.

  1. V úseku od Poličky po odbočku na Pomezí ve směru na Svitavy (km 0,000-3,750) bude jednosměrně umožněn průjezd stavbou všem vozidlům, objízdná trasa v opačném směru bude pro vozidla do 3,5 t přes obec Pomezí po silnici III/3632 a II/363. (mapa č. 1)
  2. V úseku od odbočky na Pomezí do obce Květná (km 3,750 – 5,250) bude doprava řízena obousměrně, provoz bude řízen kyvadlově – v době pracovních činností bude provoz řízen pracovníky stavby. Mimo pracovní dobu bude provoz řízen semafory. (mapa č. 2)
  3. V úseku od Květné po odbočku na Ostrý Kámen ve směru na Svitavy (km 5,250 – 8,850) bude jednosměrně umožněn průjezd stavbou všem vozidlům, objízdná trasa v opačném bude vedena pro vozidla do 3,5 t přes obce Ostrý Kámen a Karle po silnici III/36021, III/36021 a III/36024. (mapa č. 3)

Při pokládce krytové vrstvy dojde ke krátkodobé uzavírce (max. 24 hodin) jednotlivých křižovatek se silnicemi III. tříd, místních a účelových komunikací.

  1. Při uzavírce křižovatky se silnicí III/3632 (odbočka na Pomezí v km 3,766) bude objízdná trasa do Pomezí vedena přes Poličku po silnici I/34 a po silnici II/363. (mapa č. 4.)
  2. Při uzavírce křižovatky se silnicí III/36024 v km 5,215 v obci Květná bude objízdná trasa do části obce Květná vedena přes Ostrý Kámen a Karle po silnici I/34 a III/36021. (mapa č. 5)

Po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd stavbou vozidlům integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny bude vedena přes Litomyšl po silnici II/366, I/35 a II/360. Opravu za bezmála 40 mil. Kč bez DPH plánujeme ukončit do 31.10.2021. Omlouváme se za dopravní komplikace.

Print Friendly, PDF & Email