I.etapa úseku dálnice D35 Janov – Opatovec: železniční most přes budoucí dálnici D35

 Železniční most v Opatovci je I. Etapou stavby úseku dálnice D35 Janov – Opatovec.

Stavební práce byly zahájeny na konci července 2022, jejich dokončení je dle předpokladu v dubnu 2023.

Investorem stavby D35 Janov – Opatovec, I. Etapa je Ředitelství silnic a dálnic s. p., zhotovitelem společnost STRABAG Rail. Výše uvedená stavba se skládá ze tří výlukových částí. První výluková část se zabývá vybudováním provizorní kolejové přeložky pro odklonění vlakové dopravy z důvodu vybudování nového železničního ocelového mostu pro přemostění budoucí dálnice D35. Druhá a třetí výluková část řeší samotnou výstavbu nosné ocelové konstrukce mostu včetně železobetonových opěr. Druhá výluková část bude ukončena zprovozněním druhé traťové koleje. Následně bude vybudováním a zprovozněním první traťové koleje ukončena třetí výluková část. Poté bude celá stavba uvedena do zkušebního provozu.

V současné době se stavba nachází v první výlukové části. Výluka byla zahájena dne
2. 9. 2022, její ukončení je plánováno dle HMG na den 23. 9. 2022. V této výluce se buduje nové nástupiště typu SUDOP 95 u první koleje, které je nově situováno v žkm 233,188 – 233,328. Současně probíhá ve výluce výstavba kolejové přeložky včetně vybudování provizorního trakčního vedení. Kolejová přeložka umožní nadále provozovat drážní dopravu včetně jízd vlaků motorové i elektrické trakce a současně budovat výše uvedený most v žkm 233,017. Současně probíhá ve výrobně společnosti MOSTOSTAL výroba nové nosné ocelové konstrukce, která bude následně složena a svařena ze šesti dílčích částí, a to přímo na stavbě, v místě jejího budoucího uložení.

  1. 9. 2022 bude na přeloženém úseku trati probíhat osazení stožárů trakčního vedení. Dále pak vystrojení stožárů a montáž ramen a lišt stožárů trakčního vedení.

Velmi podstatnou součástí příprav i realizace je koordinace staveb ŘSD a SŽ pro maximální zachování průjezdnosti trati Brno – Česká Třebová: km 232,842-233,172.

Základní informace o železničním mostě v žkm 233,017 nacházejícím se na katastrálním území obcí Opatovec a Moravský Lačnov.

Spodní stavba

Železobetonové opěry založené plošně na horninovém podloží, šikmá svahová železobetonová křídla.

Nosná konstrukce mostu

Dvojkolejná ocelová konstrukce prostě uložená s plnostěnnými spodními trámy uzavřeného průřezu vyztuženými obloukem uzavřeného průřezu propojeným táhly s trámem. Mostovka je ortotropní ocelová. Jedná se o tzv. Langerův trám – dvojkolejný bez ztužení mezi oblouky.

Rozměry mostní konstrukce

Rozpětí mostu: 46,20m

Šířka mostu: 11,95m

Hmotnost nové mostní konstrukce: 293,30t

Print Friendly, PDF & Email