Stavba má v současné době již stavební povolení s účinkem v právní moci a rádi bychom tak stavbu samotnou zahájili na jaře 2021. Předpokládaná hodnota zakázky je 440,98 mil. Kč bez DPH.

Vybudování kompletního obchvatu Mělníka je plánováno v rámci 4 staveb a po jejich dokončení bude mít plně funkční obchvat délku 4873 metrů. Doposud byla realizovaná pouze 1. stavba, která byla uvedena do provozu v roce 2016. Hlavní trasa 2. stavby měří 1574 m a začíná v Chloumecké ulici, kde navazuje na úsek stavby 4 (předpokládaný termín zahájení 2024) a končí napojením na stávající sil I/ 9 ve směru na Českou Lípů. Hlavní trasa bude postavena v kategorii MS9/50 a S11,/70. Vybudovány budou 4 křižovatky z toho 3 okružní, 4 protihlukové stěny v celkové délce 997 metů a zejména nový most přes přeložku sil I/9 a I/16 a přes železniční trať v délce 84m.

Součástí jsou rovněž přeložky inženýrských sítí. Stavba prakticky probíhá v intravilánu, tak že se jedná o komplet rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, plynu, horkovodu i drážních kabelů. Nevyhneme se rovněž přípravě území demolicí a ustoupit stavbě budou muset zahradní domky, budovy areálu jatek či stávající protihlukové stěny. Na druhou stranu jsou však součástí stavby také rekultivace územní a vegetační úpravy atd. V případě předpokládaného zahájení bychom rádi stavbu uvedly do provozu koncem roku 2023.

Silnice I/16 v úseku Mělník-Mladá Boleslav je úsek, kterému je v rámci silniční sítě ve Středočeském kraji věnovaná zvýšená pozornost. Mimo již zmíněných částí obchvatu Mělníka je v různé fázi přípravy dalších 5 přeložek této komunikace. Jedná se o obchvat obcí Jezerní a Mělnické Vtelno, Bezno, Byšice a Vavřineč. Nejblíže k realizaci je obchvat Jezerního Vtelna (okr. M. Boleslav) v délce 1 300m, kde jsme před podáním žádosti o stavební povolení a probíhá výkup pozemků. Příprava zatím běží podle plánu a pokud to takto bude pokračovat, je reálné zahájení výstavby ještě v roce 2021. V roce 2025 by pak mohla být zahájena výstavba obchvatu Bezna v délce 2220 metrů. Tento projekt je v současné době ve fází zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Více informací najdete také na krajském Twitteru.

Print Friendly, PDF & Email