Již naplno jsme zahájily práce na rekonstrukci mostu na sil. I/19 v obci Počaply (okr. Příbram), kde přemosťuje Mlýnský potok. Most je hodnocen stavem 6, tedy jako velmi špatný, a svoji šířkou nesplňuje ani provozní požadavky na mostní objekty pro vedení dopravy na silnici I. třídy. Stávající šířka vozovky na mostě mezi obrubami je pouze 8,9 metrů. Nový most bychom rádi uvedli do provozu ve 4. čtvrtletí 2021 s tím, že dokončovací práce (odstraňování provizorní komunikace, úprava koryta potoka, terénní úpravy v okolí mostu) budou probíhat dále bez vlivu na plynulost silničního provozu.

Aktuálně zde probíhá výstavba provizorní komunikace a mostního provizoria, na které se převede doprava, aby se mohlo začít pracovat na mostě samotném. Dokončením provizorní komunikace kompletací mostu a položením asfaltových vrstev je plánováno na 22. března, kdy by sem měl být převeden také provoz.
To bude rovněž spojeno s realizací dopravně inženýrského opatření. Prvním z opatření je zavedení kyvadlově řízené dopravy přes provizorní komunikaci a most za pomocí světelné signalizace. Provizorního mostu však budou moci využívat pouze vozidla do 12 tun. Druhým opatřením je převedení těžké nákladní dopravy nad 12 tun na značenou objízdnou trasu. Ve směru od obce Lety povede po silnici I/4 a I/66 do Příbrami a dále po silnici I/18 na Rožmitál pod Třemšínem.

Ačkoliv hovoříme o rekonstrukci mostu, v praxi se jedná o novou stavbu, při které dojde k demolici stávajícího mostního objektu a výstavbě objektu nového. Demolici zahájíme prakticky den po převedení dopravy odstranění krytu vozovky, demontáž ocelového zábradlí a ostatního mostního vybavení. Poté již může následovat demolice samotné konstrukce mostu za pomocí bouracích mechanismů. Ty se zde po předchozím zpevnění mohou pohybovat i v korytě potoka. Po zbourání mostu a odstranění sutin již bude prostor pro zahájení výstavby nového mostu.

Nově navržené řešení mění v místě stávajícího mostu vedení komunikace, které bude severně odsazeno od současného vedení. Most je navržen jako jednopólová předpjatá monolitická rámová konstrukce. Spodní stavba bude tvořena stěnovými opěrami založenými na pilotových základech. Vzhledem k umístění mostu v intravilánu a maximální dovolené rychlosti na převáděné komunikaci do 50 km/h bude most vybaven pouze zádržným zařízením v podobě mostního zábradlí o výšce 1,10 metru. To bude osazeno na železobetonové římsy. Zhotovitelem stavby je společnost Strabag a.s., která zakázku vysoutěžila za 39 595 212 Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email