Přeložka silnice I/38 v délce 4138 metrů řeší primárně vyvedení komunikace z průtahu obcí Církvice a tím zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v daném úseku. V návaznosti na další již realizované přeložky silnice ve Středočeském kraji bude tato stavba dalším příspěvkem ke zkapacitnění tohoto evropsky významného silničního tahu, který Českou republiku protíná zhruba v severojižním směru.

Stavba I/38 Církvice obchvat  je větší částí souboru dvou staveb v rámci obchvatu obce Církvice, a to v úseku Malín–Kalabousek. Tato stavba zahrnuje výstavbu nového obchvatu od přímého úseku silnice I/38 u čerpací stanice pohonných hmot před obcí Církvice, kde technicky navazuje na další stavbu souboru, a to „I/38 Malín–Kuchyňka“. Přeložka dále pokračuje okolo obce Církvice a za obcí podél silnice I/38 s napojením na trasu stávající silnice I/38 před městem Čáslav, a to právě v prostoru osady Kalabousek, respektive napojením na obchvat Čáslavi.

Zhotovitel, společnost Strabag a.s., se zavázal stavbu zhotovit za za 444, 82 mil. Kč bez DPH s uvedení do provozu za 680 dnů od data zahájení prací. Ty začaly 30.10. 2020  a od října 2022 by tedy měl být nový obchvat zprovozněn a dán do užívání veřejnosti. To samozřejmě neznamená, že budou práce zcela dokončeny. Nadále zde mohou být dílčí omezení provozu související s dokončovacími pracemi mimo hlavní komunikace. Především se bude jednat o rekultivace dotčených ploch, výsadby a terénní úpravy v okolí atd. Finální dokončení stavby je plánováno na jaro 2023.

Od listopadu loňského roku do konce ledna 2021 se prováděly hlavně přípravné práce jako vytyčení a zaměření stávajících sítí skrývky ornice a práce na realizačních dokumentacích stavby. Od února 2021 probíhalo hlubinné zakládání mostu přes potok Křenovka a Klejnarka a skrývky podorničních vrstev v místech přeložek inženýrských sítí a v místech mostů. Součástí těchto skrývek je také označení archeologicky hodnotných lokalit, na kterých bude následně prováděn archeologický výzkum.

Momentálně se provádí práce na přeložkách a úpravě trakčního vedení za částečných výluk na souběžné železniční trati Kolín-Čáslav. Zde dochází k výstavbě nových trakčních sloupů. Provedení přeložek drážních kabelů bude přistoupeno k zakládání budoucího nadjezdu na silnici III/03321 vedoucího z Kutné Hory do Církvice, který bude navazovat na mimoúrovňovou křižovatku.
Pokud se podíváme ještě dále, co nás v tomto roce na stavbě čeká, tak nejnáročnější budou přeložky inženýrských sítí. Bude třeba přeložit ropovod Družba, kdy je plánována krátkodobá odstávka na listopad letošního roku, a také vysokotlaké vedení plynu, které kříží hlavní trasu budoucí silnice I/38.
Současně bude letos pracovat na mostních objektech přes oba již zmíněné potoky a od druhé poloviny roku i intenzivně na nadjezdu u železniční zastávky Církvice. Zde je plánovaná uzavírka silnici III/03321 na celkem 450 dnů od července 2021, ve které by měla být dokončena výstavba nadjezdu a související okružní křižovatky a napojení na silnici I/38.

Po dobu výstavby musí řidiči počítat s určitými dopravními komplikacemi způsobenými zmíněnou uzavírkou silnice z Církvice na Kutnou Horu a staveništní dopravou přes silnici I/38 nad Církvicí, odkud bude transportována ze zářezu zemina pro násypy na ostatní části trasy.

Určité drobné komplikace nám způsobuje zahájení modernizace železniční trasy mezi Brnem a Českou Třebovou, neboť po železniční trati Kolín-Havlíčkův Brod bude vedena veškerá železniční doprava mezi Prahou a Brnem. To samozřejmě povede k výraznému navýšení vlakové dopravy a bude klást mnohem vyšší nároky  na koordinací výluk potřebných pro realizaci stavby.
Nicméně zatím i přes tyto drobné komplikace běží stavba podle plánovaného harmonogramu a neregistrujeme žádná významná rizika, která by ohrožovala průběh výstavby nebo termín zprovoznění.

Print Friendly, PDF & Email