V úterý 6.4. zahájíme práce na dokončení moderní turbo okružní křižovatky s bypassem Červené Vršky na silnici I/3 u Benešova, která patří do souboru staveb, které zajišťující zkapacitnění této komunikace a vyšší bezpečnost provozu na ní. 

Pro úplné dokončení této stavby je třeba realizovat poslední 3. etapu, kdy se bude pracovat cca. na 150 metrech navazující komunikace I/3 ve směru na Tábor. Tu je nutné rozšířit s ohledem na zabezpečení její kategorijní šířky a osazení svodidel z důvodu ochrany před nárazem do pevné překážky, jako je například nový portál dopravního značení. Nutné bude provést rovněž výměnu plné konstrukce vozovky s ohledem na zajištění její homogenity. Současná konstrukce vozovky není dimenzována na brždění vozidel před křižovatkou.

V prvním týdnu tedy začneme frézováním  asfalto – cementových vrstev a bouráním cementobetonového krytu, bouráním žlabovek odvodnění, reprofilací a úpravou pláně a její stabilizací cementem, výkopem rýh pro drenáže a dalšími zejména zemními pracemi. Mezi poslední činnosti, které budeme realizovat v průběhu 23.-24.4., patří  zřízení krajnic, osazení zádržného systému a vyznačení vodorovného dopravního značení. Poté již křižovatku předáme řidičům do užívání.

V následujících týdnech budou ještě v okolí křižovatky probíhat rekultivační práce a vegetační úpravy, které však již do plynulosti dopravy nezasáhnou, a v červenci pak ještě proběhne položení vodorovného dopravního značení v plastu.

Výstavba v rámci plánované 3. etapy bude probíhat za úplné uzavírky silnice I/3, což znamená, že vozidla budou převedena na značené objízdné trasy vedené následovně:

ve směru jízdy Praha – Tábor – po místní komunikaci, silnici č. III/10613 přes obec Pomněnice a č. II/106 a dále zpět na silnici I/3. Místní komunikace a část silnice č. III/10613 bude jednosměrná ve směru jízdy Pomněnice – Zahrádky

ve směru jízdy Tábor – Praha – po místní komunikaci ul. Ke Stadionu, silnici č. II/110 (ul. Ke Stadionu), místní komunikaci ul. Hodějovského, a silnici č. II/106 a II/112  (ul. Hodějovského a Červené Vršky) přes Benešov

Print Friendly, PDF & Email