Dne ve čtvrtek 8.4. 2021 předáme staveniště a v sobotu 10.4. 2021 výstavbou dopravně inženýrského opatření  zahájíme opravu mostu na dálnici D0 (SPOK) přes Chlumeckou ulici v Praze 9. Samotné práce začnou v pondělí 12.4. 2021
Most byl postaven v roce 1981 jako součást stavby R1 Satalice – Běchovice a do provozu byl uveden koncem roku 1984. Od té doby mimo běžných oprav neprošel zásadnější rekonstrukcí, čemuž odpovídá i jeho současný stav. Zejména horní stavba je hodnocena stavební stavem VI- velmi špatný a stav mostovky se blíží havarijnímu stavu. Z tohoto důvodu byl vyňat z připravované stavby D0 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění a řešen jako samostatný projekt, který v sobě řeší jak opravu mostu, tak již rovněž plánované zkapacitnění této části na 3+3 průběžné jízdní pruhy. Z tohoto pohledu lze stavbu brát jako část zkapacitnění Vysočanské radiály, s jejímž zahájením se zatím počítá nejdříve v roce 2023.

 Jako nejvýhodnější nabídka na zhotovitele ze 4 došlých byla nakonec vyhodnocena ta, kterou předložilo sdružení firem Swietelsky a Colas. To nakonec stavbu zhotoví za 168,5 mil. Kč bez DPH a zavázalo se ji uvést do provozu za 198 kalendářních dnů. Celá stavba bude realizovaná v průběhu 2 stavebních sezón. Jelikož se konstrukčně jedná o dva oddělené mosty, v každém jízdním pásu je 1 most, umožňuje nám to práce rozdělit s minimalizací vlivu na plynulost dopravy, zejména v inkriminovaném úseku na dálnici D0.
Stavebně nebude provedena pouze demolice stávajícího mostu a jeho nová výstavba a zkapacitnění na plánované uspořádání 3+3 jízdní pruhy. Dojde rovněž na úpravu křižovatkových ramp mimoúrovňové křižovatky, výstavbu nové protihlukové stěny v délce 248 metrů na východní římse mostu a přilehlých částech křižovatkových ramp nebo úpravě ulice Chlumecká.

V rámci 1. etapy zahájíme práce na západním mostě, tedy v jízdním pásu ve směru od dálnice D10 do centra. Samotné stavební činnosti však budou předcházet práce související s výstavbou dopravně inženýrského opatření a převedením dopravy do levého jízdního pásu (např. demontáž přejezdů SDP), které již dopravu přechodně také omezí.
Jako první přijde na řadu odstranění svodidel a mostních říms. Následovat bude demolice severní poloviny nosné konstrukce a následně také této části spodní stavby. Pokračovat se bude snesením nosné konstrukce v jižní části a vše zakončí odstranění zbývajících částí spodní stavby. Poté již bude následovat výstavba nového mostu, která začne založením jeho nových základů. Vyvrtají se a vybetonují piloty a na nich budou zřízeny základové desky pro uložení spodní stavby mostu. Následně bude dokončen střední pilíř a krajní opěry, včetně opevnění svahů před opěrami pod mostem. Poté bude možné osadit nosníky na jižní části a na nich provést betonáž spřažené vyztužené železobetonové monolitické desky. To samé se bude realizovat na severní polovině. Tyto práce ukončí betonáž spřažené desky nad středním pilířem a předepnutí mostu. V závěrečné fázi 1. etapy se dokončí římsa, mostní závěry, provede se izolace nosné konstrukce, instaluje se příslušenství mostu a provedou se další dokončovací práce. Pánované uvedení západní části mostu do provozu je do konce října tohoto roku, aby se začátkem zimní údržby byl provoz již veden standardně v obou polovinách.

Na dálnici D0 počítáme ve všech stavebních fázích se zachováním dopravy v režimu uspořádání 0/2+2, což znamená, že v jízdním pásu ve směru k dálnici D10 se bude jezdit ve 2 provizorních jízdních pruzích v každém směru jízdy. K omezení provozu však bude na omezenou dobu docházet i v ulici Chlumecká, kde jinak bude veden provoz v režimu 2+2. To se bude týkat fází výstavby, kdy bude realizována demolice severní nebo jižní poloviny mostu nebo naopak, kdy se zde budou osazovat nosníky mostu. V těchto okamžicích se bude jezdit pouze 1 jízdním pásem v režimu 1+1. Nicméně, abychom provoz na silnici I/10 omezovali skutečně minimálně, jsou tyto práce plánované na období víkendu nebo dalších dnů pracovního volna. A poslední omezení, které řidiče čeká, je uzavírání výjezdových a nájezdových větví mimoúrovňové křižovatky a to v závislosti na aktuálním postupu prací. V takových přídech bude provoz veden po značené objízdné trase. 24.-25.4. by měla být jako první uzavřena výjezdová větev do ulice Chlumecká.

Celý opravený most plánujeme uvést do provozu ve 3. čtvrtletí 2022 s tím, že zde bude provoz veden ve stávajícím režimu 2+2 jízdní pruhy každý v šířce 3,75. Zprovoznění na 3+3 průběžné jízdní pruhy bude možné až po dokončení úseku D0 510 Satalice – Běchovice, tedy tzv. Vysočanské radiály.

Print Friendly, PDF & Email