Po předchozích úpravách v ul. Rozvadovská spojka, kde bylo nutné vybudovat zcela novým přejezd středového dělícího pásu zahájíme v pondělí 9.5.2021 již samotnou rekonstrukci dvou dálničních mostů na dálnici D5. Cílem rekonstrukce obou mostů je zajistit jejich životnost po dobu minimálně dalších 15 let a to při zachování stávající zatížitelnosti. Rekonstrukci provádí firma Hobst a.s. za 68,72 mil. Kč bez DPH. 

Oba mosty byly postaveny v roce 1982 a od té doby neprošly zásadní rekonstrukcí. Most ev.č.D5-001, který překlenuje v Chrášťanech ulici Plzeňskou, se již nachází v nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu. Stav spodní stavby je klasifikován stupněm V- špatný.  Nosná konstrukce je na tom o stupeň lépe. Most ev. č. D5–002 přes silnici III/00513 (ul. Chýňská) je kompletně hodnocen stupněm V- špatný.
Vyměnit tak bude třeba kompletní mostní svršek a jeho vybavení (římsy, svodidla, mostní závěry), nahradit vyrovnávací vrstvy spřaženou vyrovnávací vrstvou a aplikovat novou hydroizolaci. Spodek a boky nosné konstrukce v pásu nad přemosťovanými komunikacemi budou sanovány, včetně nejvíce porušené části opěr. Stativa pilířů budou zesílena obetonováním (zvětšením průřezu).

Oba mosty budou rekonstruovány současně a opravy jako celek budou probíhat ve dvou základních etapách. V rámci I. etapy opravíme pravou polovinu obou mostů, tedy tu část v pravém jízdním pásu ve směru na Plzeň. V II. etapě dojde na druhou polovinu v opačném směru. S ohledem na volnou šířku mostu D5-002 (11,75m), která neumožňuje vedení dopravy během rekonstrukce v režimu 2+2, budou nejprve opraveny vnější části mostů od poloviny jízdního pásu po krajnici. To umožní vedení dopravy v režimu 2+1/1, kdy jeden jízdní pruh ve směru na Plzeň bude převeden do protějšího jízdního pásu a jedním (v první fázi levým) jízdním pruhem se bude i nadále jezdit ve stávajícím jízdním pásu. Jedná se o dopravně inženýrské opatření, které v maximální míře minimalizuje dopady do plynulosti dopravy v inkriminovaném úseku s vysokou intenzitou provozu (v průměru přes 55000 voz./den). Po dokončení vnější části se opravy přesunou na vnitřní část k středovému dělícímu pásu a to při zachování stejného režimu vedení dopravy. Analogicky se následně bude postupovat i v levém jízdním pásu ve směru k Pražskému okruhu.

Stavbu dopravně inženýrského opatření zahájíme v průběhu víkendu 8.-9.5. 2021, aby v pondělí ráno mohla být zahájena rekonstrukce samotná. Ta bude v úvodu spočívat ve frézování stávajících konstrukčních vrstev vozovky, odstranění vybavení mostu (např. svodidla, odvodnění) a v demolici říms či vyrovnávací desky. S dopravním omezením souvisejícím s rekonstrukcí obou mostů musí řidiči počítat až do listopadu tohoto roku. V jeho průběhu je pak plánované opětovné uvedení těchto mostních objektů do provozu s tím, že dokončovací práce mimo těleso dálnice budou i nadále probíhat. Přesný termín uvedení do provozu se bude odvíjet od postupu prací v jednotlivých etapách.

Print Friendly, PDF & Email