Na silnici I/19 v Počaplech v okr. Příbram již byla kompletně odstraněna konstrukce původního více než 100 starého mostu. Na obou březích Mlýnského potoka byl pomocí instalace štětovnicového pažení vytvořen prostor pro založení opěr nového mostu. Na pravém břehu bylo třeba vyvrtat a injektovat 22 pilot, 11 ve dvou řadách proti sobě. Po vybetonování desky a instalaci ocelové výztuže a bednění byla v úterý zahájena betonáž základů pravé mostní opěry a pokračovat se bude betonáží jejího dříku.
Na levém břehu souběžně probíhá vrtání a injektáž 38 pilot, 19 ve dvou řadách proti sobě. Vyšší počet je dán založením a následnou betonáží křídla mostní opěry. A i zde bude probíhat analogicky postup prací, který již proběhl na pravé straně: armování a výstavba bednění mostní opěry a její následné betonování od základu po její dřík. Po dokončení spodní stavby (mostní opěry, křídla) přijde na řadu výstavba monolitické nosné konstrukce a její předpínání.

Pokud jde o celkový postup prací, ty probíhají v souladu se stanoveným harmonogramem, ačkoliv již bylo třeba řešit dílčí problémy s přeložkou inženýrských sítí či instalací štětovnicového pažení do koryta potoka. Na základě aktuálního stavu a průběhu prací lze očekávat uvedení mostu do provozu do konce září 2021. Rovněž díky postavenému mostnímu provizoriu, kam byla převedena doprava před zahájením demoličních prací na starém mostě, nevznikají na silnici I/19 žádné výraznější dopravní komplikace, což také přispívá k hladkému průběhu výstavby.

Print Friendly, PDF & Email