V pondělí 17.5. 2021 plánujeme zahájit opravu AB povrchu a odvodnění v pravém jízdním pásu dálnice D4. Ve směru na Příbram se bude opravovat celkem 5,5 km dlouhý úsek přibližně mezi MÚK EXIT 21 Kytín a MÚK EXIT 27 Dobříš–sever. Opravy provede společnost Silnice group a.s., která ze 7 uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku a zakázku tak zhotoví za 71,45 mil. Kč bez DPH s uvedením stavby do provozu za 75 dnů.

K opravě inkriminovaného úseku bylo přistoupeno na základě diagnostiky vozovky, která prokázala ztrátu makrotextury, výtluky, trhliny různého charakteru, místní poklesy nebo olamování okrajů vozovky. Mimo odstranění starých konstrukčních vrstev v různé tloušťce a pokládce vrstev nových, je v prostoru MÚK Kytín a MÚK Voznice navrženo prodloužení odbočovacího a připojovacího pruhu, aby jejich délka odpovídala platné ČSN. Dále se bude pracovat na očištění nezpevněných krajnic, jejich případném rozšíření a úpravě do předepsaného sklonu i zpevnění asfaltovým recyklátem. Dojde na vyčištění a opravu stávajícího odvodňovacího zařízení a to například žlabů podél vozovky u SDP, příkopů, vpustí, přípojek i propustků.  Upraví se prostor mezi jednotlivými křižovatkovými větvemi v místě MÚK Voznice a opraví se a doplní bezpečnostní zařízení, jako jsou svodidla a směrové sloupky. Současně se upraví stávající násypové a zářezové svahy.

Před zahájením stavebních prací na vlastní opravě dálnice D4 bude provedena oprava a prodloužení stávajícího přejezdu středového dělícího pásu v km 19,987 – 20,012 na délku 80 m, který bude sloužit pro převedení dopravy z pravého na levý jízdní pás. V rámci této tzv. 0 etapy bude provoz v úseku prací veden 2 provizorními jízdními pruhy staženými ke krajnici a to identicky v obou jízdních pásech s omezením rychlosti na max. 80 km/h. Tento režim dopravy bude zachován od 17.5-30.5.2021 s tím, že výstavba DIO etapy 0 proběhne již o víkendu 15.-16.5.

Po dokončení úpravy středového dělícího pásu, již zahájíme samotnou opravu pravého jízdního pásu dálnice. Od 31.5.-20.6  bude doprava s přechodem na I. etapu vedena v režimu 1/1+2. V této etapě budou prováděny veškeré stavební práce na levé části pravého jízdního pásu a jezdit se bude následujícím způsobem.

  • ve směru na Prahu se bude jezdit ve dvou zúžených (3,0 a 3,5 m) jízdních pruzích při vnějším okraji vozovky v km 28,000 – 19,916;
  • ve směru na Strakonice ve dvou zúžených jízdních pruzích, přičemž:

                o levý (rychlý) je přejezdem SDP v km 19,932 – 20,012 převeden do protisměrného pásu a přejezdem SDP v km 27,580 – 27,718 je převeden zpět do pravého pásu;
                o pravý jízdní pruh je veden při pravém okraji pravého pásu a obsluhuje MÚK 21, 24, 27 a odpočívku Stará Huť v km cca 27,4.

Oprava bude realizovaná v rámci celkem 4 etap, včetně nulté přípravné etapy, a v závislosti na aktuálním postupu prací se plánuje přesun na II. etapu 21.6.2021, v rámci které se veškeré stavební práce přesunou na pravou část pravého jízdního pásu.

Print Friendly, PDF & Email