Dnes předáváme staveniště a v následujících dnech se pustíme do opravy 33 propustků na silnici //9 mezi Liběchovem a Medonosy. První z propustků se nachází v km 31,936 za Liběchovem a poslední v km 43,421 na hranici s Libereckým krajem. V současné době propustky vykazují různý stavební stav. Dochází zde k rozpadu vtokových a výtokových objektů, čel propustků, zanesení tělesa propustků do různé výšky sedimenty a také bezpečnostní prvky na propustcích nebo v jejich okolí neodpovídají platným technickým požadavkům.  

Cílem rekonstrukce propustků je obnovení jejich funkčnosti, statické únosnosti a tím prodloužení jejich životnosti a uvedení navazujícího bezpečnostního zařízení do odpovídajícího stavu. Většina propustků bude pouze sanována ve stávající podobě. Dojde k jejich pročištění a bude provedeno odláždění stávajících svahů a zpevnění výtoku po patu stávajícího svahu lomovým kamenem do betonového lože. To zabrání zatékání a podmílání tělesa propustku. Některé propustky budou nově opatřeny železobetonovou jímkou, která bude zabraňovat sesouvání okolního terénu do tělesa propustku. Vzhledem k tomu že u některých propustků je v současné době okolní terén nad úrovní jejich výtoku, bude nutné za zpevněným výtokem vyhloubit tůň kruhového půdorysu se stanoveném poloměru a spádem. Na všech propustcích v extravilánu budou obnovena, či nově osazena svodidla v minimální požadované délce. Na propustcích v intravilánu bude obnoveno či nově osazeno zábradlí.

Dva z propustků budou zcela rekonstruovány, neboť jsou v současné době v havarijním stavu a jejich sanace již není možná. Tyto propustky budou vybourány a v původním půdoryse budou postaveny nové s ohledem na splnění dnešních normativních požadavků. Po vyčištění a aktuálním zhodnocení stavebního stavu však nelze vyloučit ani případnou rekonstrukci některého dalšího propustku.

Práce jsou plánované za provozu vždy na několika propustcích současně. Začít by se mělo pracovat na 2 úsecích vždy po 4 propustcích a to na straně od Liběchova. Kde to nebude jinak možné a nebude se pracovat pouze mimo vozovku, tak bude provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.  S uvedením do provozu počítáme za 3 měsíce s tím, že dokončovací práce budou probíhat až do konce tohoto roku. Opravy provede společnost S.M silnice a mosty a.s., která ze 3 uchazečů předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku a dílo tak provede za 13,95 mil. Kč bez DPH

Print Friendly, PDF & Email