Pro akci ” I/16 Hvězda-Tuřany oprava povrchu a odvodnění komunikace” jsme vybírali z 8 doručených nabídek na zhotovitele. Hodnotícími kritériem VVZ byla cena i čas pro uvedení stavby do provozu. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost BES s.r.o., která dílo zhotoví za 38 018 897,-Kč bez DPH (85,6% předpokládané hodnoty zakázky dle ZD) a jako celek uvede do provozu za 159 dnů.

Opravovat se bude téměř 2 km dlouhý úsek komunikace a to z části na průtahu obcí Hvězda (okr. Kladno) a z části v extravilánu směrem k místní části Rejdišti, kde se aktuálně pracuje na rekonstrukci propustku. Mimo obec (přibližně km 14,0 – 15,3), se bude provádět výměna asfaltových vrstev s recyklací podkladních vrstev na místě za studena, seříznutí a úprava nezpevněné krajnice, obnova a vyčištění otevřených silničních příkopů, oprava trubního propustku přibližně v km 15,2 a následná obnova vodorovného dopravního značení. Na průtahu obcí v délce přibližně 600 metrů (km 13,4 – 14,0) se bude realizovat rovněž oprava vozovky, její odvodnění dešťovou kanalizací (výměna stávajícího potrubí, 2 nové horské vpusti, 24 nových uličních vpustí a nové kontrolní šachty) a následná oprava dopravního značení. 

Před zahájením samotné realizace je třeba provést  přeložku silového vedení společnosti ČEZ Distribuce, kterou zajistí energetická společnost prostřednictvím jím vybraného dodavatele. V současné době je termín zahájení opravy komunikace vázán na termín realizace přeložky silového vedení. Rádi bychom však tuto akci realizovali ještě v tomto roce.

V současné době probíhá VVZ na zhotovitele opravy dalšího propustku na silnici I/16, který se nachází mimo úsek opravy v rámci předmětné akci. Jedná se o propustek v km 16,8  u obce Tuřany, který je ve špatném stavebnětechnickém stavu. Termín pro podání nabídek je stanoven na 24.5.2021. I tuto opravu bychom rádi realizovali v průběhu stávající stavební sezóny. V rámci této akce se bude přesný termín odvíjet od průběhu výběrového řízení a rychlosti postupu v představební přípravě.

 

Print Friendly, PDF & Email