Pokračujeme ve zkapacitnění komunikace I/3 mezi napojením této silnice na D1 u Mirošovic a Benešovem, kde je již upravena na šířkovém uspořádání 2+1. V průběhu posledních 2 let jsme rovněž uvedli u Benešova do provozu 2 nové okružní křižovatky, U Topolu a před měsícem Červené Vršky. Zbývá nám zkapacitnit úsek I/3 podél Benešova, právě mezi těmito křižovatkami, který se stává špuntem v plynulosti dopravy. V rámci projektu je plánované nejen šířkové uspořádání 2+1 jízdní pruhy ale také zahloubení části komunikace, což umožní formou parkové úpravy propojení Benešova s Konopišťským parkem.

Pro tento úsek jsme již podali žádost o vydání územního rozhodnutí, přičemž příslušný odbor Krajského úřadu zahájil územní řízení. Lhůta pro podání námitek již uplynula a my na přelomu května a června očekáváme vydání územního rozhodnutí a to, jak se v něm s námitkami vypořádá a v jakém rozsahu je zahrne do podmínek stavby. Další časový postup v přípravě stavby je závislý na případném odvolání proti vydanému rozhodnutí. Nicméně,  aby docházelo k minimálním průtahům, souběžně pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení a ihned po nabytí právní moci ÚR zahájíme majetkoprávní přípravu stavby.

V předmětném úseku i tak začneme letos pracovat, neboť je nezbytné provést zajištění dvou stávajících mostů, a to mostu ev.č. 3-018 přes silnici II/106 a mostu ev. č-3-019 přes Konopišťskou ulici. Mosty byly postupně uvedeny do provozu koncem 30. let 20. století a vlivem současného intenzivního provozu těžké nákladní dopravy a také vlivem klimatických podmínek značně utrpěly. Stávající křídla obou mostů vykazují závažné poruchy zdiva. Zdivo křídel je vyzděno pouze na zeminu svahů zemního tělesa a zcela chybí jejich založení. Jejich kompletní rekonstrukce, event. přestavba, bude řešena až v rámci zkapacitnění komunikace I/3 podél Benešova. Se zahájením prací na mostě  ev.č. 3-018 počítáme již na přelomu května a června tohoto roku.

 

 

Print Friendly, PDF & Email