Silnice I/16 v celé své délce propojuje 6 dálnic (D6, D7, D8, D10, D35 a D11) a přirozeně je tak významným dopravním tahem ve směru východ-západ. Tomu odpovídá i intenzita dopravy mezi Martinovicemi a stávajícím napojením na dálnici D10 v ul. Jičínská v Mladé Boleslavi. Průměrná denní intenzita provozu v inkriminovaném úseku přesahuje 22 000 vozidel denně. Stavba v podstatě spočívá v přetrasování stávající komunikace I/16 v úseku od Martinic do MÚK Kosmonosy na dálnici D10 v celkové délce 8,2 km.
Navíc je již přeložka řešena jako třípruhová (S 13,5/80 ), tj. střídavé uspořádání 2+1, a je plně v souladu se schválenou kategorizací dálnic a silnic I. tříd do roku 2040. V km 0,0 – 2,0, 4,8 – 5,9 a 7,9 – KÚ jsou navrženy přídatné pruhy ve směru na Jičín a v km 2,0 – 4,5 a 5,9 – 7,1 jsou navrženy přídatné pruhy ve směru na Mladou Boleslav.

Přeložka bude mít pozitivní vliv nejen na kvalitu dopravy na silnici I/16 (plynulost, bezpečnost, zrychlení). Ale odvedením tranzitní dopravy, která představuje až 8000 těžkých nákladních vozidel denně, z obcí Židněves a Sukorady, bude mít pozitivní vliv na životní prostředí a kvalitu života obyvatel těchto obcí.

V současné době jsme již podali na příslušný odbor Středočeského kraje žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby a současně zažádali o verifikační stanovisko EIA s ohledem postupu přípravy do dalšího stupně projektové dokumentace. Vydání územního rozhodnutí očekáváme v průběhu června. Souběžně jsme počátkem května zahájili zpracování dokumentace pro stavební povolení a pracuje se na vypracování podrobného geotechnického průzkumu, jako jednoho z podkladů pro nutného pro DSP. Připravují se geometrické plány potřebné pro budoucí výkup pozemků.

Souběžně pracujeme na přípravě přestavby MÚK Kosmonosy na D10, jejíž uvedení do provozu podmiňuje i uvedení do provozu přeložky jako celku. Dále probíhá příprava výstavby nové okružní křižovatky Plazy na silnici I/16, která nahradí stávající tečnou křižovatku se silnicemi III/2768 x III/27515 a příprava zkapacitnění průsečné křižovatky I/16 Řepov. Obě stavby je třeba dokončit před zahájením výstavby komunikace mezi Martinovicemi a D10 MÚK Kosmonosy.

 

Print Friendly, PDF & Email