V pondělí 14.6. jsme předali stavbu “I/38H Kolín most 38H – 037A -podchod pro pěší do Smetanovy ulice” a dnes již zahájí práce samotné. Ty provede společnost M – STAV CZ s.r.o, která ze 4 uchazečů nabídla ekonomicky nejvýhodnější nabídku a opravu se zavázala provést za 9 442 650,28 Kč bez DPH. 

Most převádí silnici I/38 H přes podchod pro pěší do Smetanovy ulice v Kolíně. Z hlediska stavebně technického stavu je hodnocen stupněm III, tedy jako dobrý. Důvodem jeho opravy je jeho plánované převedení na nového majetkové správce, kterým se stane město Kolín. Stávající nosná konstrukce bude ponechána. Budou ubourány parapetní zdi a nahrazeny novými železobetonové římsami s novým ocelovým mostním zábradlím. Proběhne sanace pohledových ploch opěrných zdí podél chodníkových ramp v podobě kotvených přibetonávek. Provedena bude rovněž přeložka veřejného osvětlení. Nosná konstrukce mostu bude po odebrání vozovkových vrstev a zeminy očištěna, vyrovnána a opatřena novou izolací. Rub mostních opěr bude odvodněn. Bude vyčištěno a opraveno odvodnění, včetně horské vpusti. Stávající uliční vpusť bude nahrazena novou.

Práce budou probíhat za provozu na silnici I/38H. Pracovat se bude ve dvou etapách vždy na 1 polovině mostu. V druhé polovině bude veden provoz v režimu 1+1 (běžný režim 2+2). Podchod pro pěší zůstane po celou dobu uzavřen. Uvedení mostu do provozu jako celku se plánuje za 120 dnů, tedy přibližně v polovině října tohoto roku. Další případné dokončovací práce již budou probíhat mimo komunikaci bez vlivu na plynulost provozu.

Print Friendly, PDF & Email