Stavba I/38 Církvice, obchvat byla zahájena v listopadu 2020. Do konce ledna 2021 probíhaly hlavně přípravné práce jako vytyčení a zaměření stávajících sítí skrývky ornice a práce na realizačních dokumentacích stavby. Od února 2021 bylo prováděno hlubinné zakládání mostu přes potok Křenovka a Klejnarka a skrývky podorničních vrstev v místech přeložek inženýrských sítí a v místech budoucích mostů. Součástí těchto skrývek je také označení archeologicky hodnotných lokalit, na kterých proběhne záchranný archeologický výzkum.

Aktuálně se provádí práce na přeložkách a úpravě trakčního vedení za částečných výluk na souběžné železniční trati Kolín-Čáslav. Zde dochází k výstavbě nových trakčních sloupů a po provedení přeložek drážních kabelů bude přistoupeno k zakládání budoucího nadjezdu na silnici III/03321 vedoucí z Kutné Hory do Církvice, který plynule naváže na mimoúrovňovou křižovatku. V letošním roce budeme dále pokračovat ve výstavbě již zmíněných mostních objektů přes potoky Křenovka a Klejnarka a od druhé poloviny roku začneme intenzivně budovat nadjezd u železniční zastávky Církvice. Z důvodu výstavby nadjezdu přes železniční trať, který nahradí stávající úrovňové křížení silnice III. třídy a železniční přejezd, uzavřeme od července 2021 výše uvedenou silnici III. třídy. Uzavírka je plánovaná na celkem 450 dnů, tedy do poloviny září 2022, během nichž by měla být dokončena výstavba nadjezdu a související okružní křižovatky a napojení na silnici I/38. Toto řešení společně s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou zvýší bezpečnost provozu na obou silničních komunikacích i železniční trati a současně zajistí maximální plynulost silničního provozu v daném úseku.

Avšak nejnáročnější práce nás v letošním roce čekají na přeložkách inženýrských sítí, hlavně na přeložce ropovodu Družba. V souvislostí s ní je plánována odstávka ropovodu a vysokotlakého plynu křížící hlavní trasu budoucí silnice I/38, ke které by mělo dojít letos v listopadu. Drobné komplikace nám také přináší zahájení modernizace železniční trati mezi Brnem a Českou Třebovou, kdy je po železnici Kolín-Havlíčkův Brod vedena veškerá železniční doprava mezi Prahou a Brnem. To způsobilo výrazné navýšení vlakové dopravy a tím pádem také složitější koordinací napěťových a dopravních výluk potřebných pro realizaci stavby. Nicméně zatím i přes tyto drobné komplikace běží stavba dle plánovaného harmonogramu a neevidujeme žádná významná rizika, která by ohrožovala průběh výstavby, nebo termín zprovoznění v průběhu října 2022. Finální dokončení stavby je plánováno na jaro 2023, neboť i po uvedení stavby do provozu budou probíhat dokončovací práce hlavně v souvislosti rekultivací dotčených ploch, výsadby a terénními úpravami v okolí.

Po dobu výstavby musí řidiči počítat s určitými dopravními komplikacemi způsobenými zmíněnou uzavírkou silnice III. z Církvice na Kutnou Horu a stavební dopravou přes silnici I/38 nad Církvicí, odkud bude transportována ze zářezu zemina pro násypy na ostatní části trasy.

 

 

Print Friendly, PDF & Email