Ve Středočeském kraji připravujeme 3 nové úseky dálnice D7 v celkové délce 16,7 kilometrů, a to mezi stávající mimoúrovňovou křižovatkou Knovíz uvedenou do provozu v roce 1989 a Panenským Týncem, kde v současné době probíhá výstavba nové části D7 v rámci zkapacitnění obchvatu. Příprava všech úseků v našem kraji je koordinována tak, abychom mohli jejich stavbu, pokud možno, zahájit v přibližně ve stejném časovém období a tím je zatím průběh roku 2023. Současně jsou tyto úseky s ohledem na přepokládanou náročnost výstavby rozdělené do úseků, u nichž předpokládáme i obdobnou dobu stavebních prací, což by nám mělo umožnit v ideálním případě jejich zprovoznění jako celku. V tomto okamžiku je to rok 2025. Nicméně je třeba rovněž dodat, že příprava všech 3 stavebních úseků probíhá odděleně a může tak mít i odlišný časový průběh s ohledem na postup věcně a místně příslušných orgánů v oblasti vydávání potřebných povolení, průběh odvolacích řízení, majetkové přípravy atd., a každou z nich jsme tak schopni a připraveni zahájit i samostatně, pokud to bude potřebné a účelné. 

Úsek mezi MÚK Knovíz a MÚK Slaný západ je 6,5 kilometrů dlouhý a navazuje na již v roce 1986 zprovozněný úsek dálnice Knovíz – MÚK Knovíz a samotnou mimoúrovňovou křižovatku Knovíz (dříve Slaný jih), která byla uvedena do provozu o 3 roky později. V tomto úseku vzniknou nové mosty včetně mostní estakády dlouhé 268 metrů, jiné budou po jejich rekonstrukci využity pro daný jízdní pás a celková délka mostů bude téměř 1100 metrů, vybudují se 2 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Kvíc, MÚK Slaný-západ s celkovou délkou větví 2122 metrů. Plánovaných je také 6 protihlukových stěn v celkové délce 3209 metrů.
Pokud jde aktuální stav přípravy stavby, tak pro tento úsek máme pravomocné územní rozhodnutí a jsme ve fázi stavební přípravy. Jsou dokončeny diagnostiky vozovek a mostů. Byl již dokončen podrobný inženýrsko-geologický průzkum a čistopis dokumentace pro stavební povolení. Po odevzdání čistopisu záborového elaborátu a geometrických plánů zahájíme majetkoprávní vypořádání, tzn. že zahájíme jednání s jednotlivými vlastníky o výkupu jejich pozemků.

Prostředním ze 3 připravovaných úseku je 3,4 kilometrů dlouhý úsek MÚK Slaný-západ – Kutrovice. Je to nejkratší úsek a směrem a od Prahy navazuje na úsek MÚK Knovíz- MÚK Slaný-západ a ve směru na Chomutov se napojí na úsek Kutrovice-Panenský Týnec. Součástí stavby tohoto poměrně krátkého úseku je však pětice mostů, z nichž tři tvoří zcela nové mostní objekty a další dva mosty projdou rekonstrukcí, a také úprava 4 ostatních komunikací v celkové délce 3800 metrů, což ještě o 400 metrů více než délka samotné hlavní trasy.
Můžeme říci, že v přípravě této části jsme momentálně nejdále. Byl odevzdám čistopis dokumentace pro stavební povolení i záborového elaborátu. Byla zahájena majetkoprávní příprava. Jsou zapracovány všechny geometrické plány a probíhá zpracování znaleckých posudků na cenu. Předpokládáme, že bychom již v srpnu tohoto roku zažádali o vydání stavebního povolení a s přepokládaným termínem zahájení stavby v průběhu roku 2023. 

Posledním připravovaným úsekem je 6,8 kilometrů dlouhá část Kutrovice – Panenský Týnec, který vlastně propojuje náš kraj s tím Ústeckým. Vyroste zde 1 mimoúrovňová křižovatka u Hořešovic a 2 protihlukové stěny v délce téměř 2 kilometry. V trase budou 3 mosty, další 2 budou na ostatních komunikacích.  Např. stávající most u Kutrovic, který prošel v loňském roce rekonstrukcí, se stane součástí levého jízdního pásu směrem na Prahu. Ve směru na Chomutov vedle něho vyroste most nový.
I pro tento úsek máme pravomocné územní rozhodnutí a jsme ve fázi stavební přípravy. Předpokládáme, že bychom srpnu mohli zažádat o stavební povolení, kterých bude pro tento úsek celkem 5. Pracujeme na přípravě geometrických plánů a záborových elebarátů, abychom následně mohli zadat vypracování znaleckých posudků na cenu pozemků a následně tak zahájit majetkoprávní vypořádání. Z hlediska harmonogramu přípravy stavby držíme také pro tento úsek termín zahájení výstavby v průběhu roku 2023.

 

 

Print Friendly, PDF & Email