Pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, zpracovali studii archeologických rizik na přeložce silnice I/3 v Olbramovicích, kdy hodnocený prostor byl zařazen do kategorie vykazující nízkou až střední pravděpodobnost výskytu archeologických situací. Větší pravděpodobnost nálezu takových situací byla předpokládána zejména kolem bývalé císařské silnice u kapličky. Zde byly opravdu nalezeny během výzkumu doklady osídlení z období vrcholného středověku. Výzkum samotný je zde velmi fyzicky náročný, probíhal v období deštivého počasí, bylo nutné neustále objekty znova a znova čistit a včas je stihnout alespoň zakrývat plachtami, aby nebyly zničeny během bouřek.

Severně od silnice byly objeveny dvě pece na pálení vápna, které jsou zatím datovány na přelom 14. a 15. století. V jejich okolí bylo nalezeno několik menších a mělčích jam s vysokým podílem středně velikých kamenů, jejichž funkce není v tuto chvíli známa. Spodní část pecí se zachovala velmi dobře, přičemž v Čechách není mnoho nálezů tohoto druhu. Pece na vápno se vyskytují po dvou. Zatímco v jedné se pálilo vápno, tak z druhé pece se vybíral výsledný produkt nebo se tam dávala nová surovina. Z obou pecí byly odebrány vzorky, které budou podrobně analyzovány.

Jižně od silnice, za kapličkou, je nález ještě zajímavější. Po sejmutí ornice se objevily velmi špatně zřetelné zahloubené objekty, převážně kůlové jámy nebo mělké jámy nejasné funkce. V části objektů se nacházela keramika 13. století. Podle typu výplně objektů (světle šedá hlína) byly objekty bez nálezu zařazeny do tohoto období. Největším překvapením byl však pozůstatek zahloubené části domu. Struktura osídlení z 13. století bude mnohem jasnější po zanesení do celkového plánu, kdy bude možné například najít souvislost mezi kůlovými jamkami, které mohly být součástí oplocení nebo kůlové stavby. Přestože pár kousků keramiky a několik jam se může zdát jako nález nevýznamný, opak je pravdou. V této oblasti je jen málo zdokumentovaných nálezů středověkého osídlení, ke kterým patří např. deset let starý výzkum na Vítkově náměstí v Prčici, kde byla nalezena část areálu dvorce Vítka z Prčice. Oblast na hranici středních a jižních Čech, kde kdysi končila přemyslovská doména je zatím archeologicky málo prozkoumaná a má přitom velký potenciál. Z každého nálezu v této oblasti se tak archeologové velmi radují!

Print Friendly, PDF & Email