Archeologové ukončili práce v hlavní trase budoucího obchvatu Olbramovic na silnici I/3 a uvolnili tak zkoumanou lokalitu u kapličky stavební technice. Ve směru od Benešova i nadále probíhá odtěžení zářezu. V celém úseku v km 0,0 – 0,8 bude materiál odtěžen do úrovně pláně. V tomto místě bude řešena výměna aktivní zóny, vhledem k podzemní vodě, která se vyskytuje lokálně v místě těžby. Vytěžený materiál bude ukládán do násypu v km 0,8 – 0,95 a v km 1,0 – 1,2. V místě zářezu bude rovněž řešeno a zajištěno odvodnění těchto míst. Po zasanování kritických částí v km 1,8 a 2,1 hlavní trasy (SO 101.1) již provedeme první vrstvy násypu. Plánujeme také zahájit těžbu druhého zářezu v km 1,2 – 1,8, kde bude třeba vytěžit zhruba 55 000 m3 zeminy. Probíhá svahování násypů podle 3D modelu a dostatečné odvodnění po celé stavbě. Výkopové práce a sanace podloží probíhají v místě rámové vpusti, aby následně proběhlo betonování podkladních vrstev a osazení prefa rámu.

U mostu na silnici III/00336 (SO 201) probíhají zemní práce pro založení mostu. U mostu přes Konopišťský potok (SO202) bude řešen návrh sanace, vzhledem k zvodnělému podloží. Pokračují práce na rámové propusti na začátku obchvatu od Benešova (vazačské práce, následně vybetonování rámové propusti a pokládka izolační vrstvy). U rámových mostů objektů (SO 203.2 a 203.3.1,2) probíhají výkopové práce pro sanaci podloží, následně podkladní vrstvy a založení těchto objektů. 

Print Friendly, PDF & Email