V pondělí 6.9.2021 zahájíme v Nové Vsi na Kolínsku přestavbu křižovatky silnice I/38 se silnicí III/32910, která prochází ulicí Velimskou. Z důvodu zajištění maximální plynulosti provozu zahájíme výstavbu dopravního omezení a následné frézování povrchu až po odeznění pondělní ranní dopravní špičky.

Stávající styková křižovatka uvedených silnici je svým současným dopravním řešením, které je bez usměrnění dopravních proudů na hlavní komunikaci, nevhodná pro bezpečné odbočení vlevo ve směru od Kolína. Cílem stavební úpravy křižovatky je tak především zajištění jejího bezpečného průjezdu, zejména pak zmiňovaného levého odbočení ve směru Kolín-Velim. Místem projede v průměru 11 000 vozidel denně a usměrnění dopravy na hlavní komunikaci zajišťuje bezpečnější odbočení vlevo ze silnice I/38 na vedlejší komunikaci.
Toto usměrnění bude provedeno vložením přídatného pruhu pro odbočení vlevo mezi průjezdní jízdní pruhy. V rámci přestavby dojde rovněž k vložení přejezdného dělícího dopravního ostrůvku a bude zajištěna funkčnost odvodnění v prostoru křižovatky např. vyčištěním příkopů, podélnou drenáží atd.

Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu a ve 2 stavebních etapách. V rámci 1. etapy (tj. od 6.9.2021) bude omezen provoz v jízdním pruhu ve směru na Prahu a v opačném směru bude řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Jak již bylo zmíněno, nejprve dojde k odfrézování asfaltových vrstev, dále pak k vybourání konstrukčních vrstev pod rozšířením. Následovat bude pokládka konstrukčních vrstev, pokládka obrub a nakonec asfaltového souvrství. Následně se přesunou práce do jízdního pruhu ve směru na Kolín, kde se za stejného dopravního opatření bude opakovat stejný postup. Řidiči musí také počítat s tím, že v rámci obou etap bude uzavřená samotná větev křižovatky do Velimi, aby se eliminovaly kolizní situace s hlavním tahem po silnici I/38.

Jelikož jsme si vědomi intenzity provozu v daném místě i paralelně probíhající opravou sil. I/38 mezi Starým Kolínem a Malínem na Kutnohorsku, konzultovali jsem se zhotovitelem společností M-Silnice a.s. změnu organizace práce ve vztahu k projektu s možností urychlení postupu stavby. V závislosti na počasí by se nám tak mohlo podařit každou z etap zkrátit o týden a celou stavbu za 3,15 mil. Kč bez DPH uvést do provozu 15.10.2021. To je tedy o 2 týdny dříve, než předpokládá projekt.

Print Friendly, PDF & Email