Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje zahájil v srpnu územní řízení o umístění stavby “I/38 Luštěnice-Újezd přeložka”. Prakticky se jedná o realizaci 6662 metrů dlouhého obchvatu, který zajistí požadované snížení dopravního zatížení v obci Luštěnice, Újezd a Bratronice převedením tranzitní dopravy mimo tyto obce. Navržená trasa začíná 350 m před křižovatkou se silnicí III/27510 na Voděrady a je dále vedena západně od obce Luštěnice. Na druhé straně (konec úseku směr Nymburk) se trasa napojuje na stávající silnici I/38 jižně od Bratronic. Plánovanou součástí stavby je 5 mostů v hlavní trase, z nichž nejdelší přes Vlkavu bude měřit téměř 137 metrů a 1 nadjezd u lokality Újezd, který propojuje cestu na obou stranách přeložky. Nová mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/275, která přivádí dopravu od dálnice D10, bude jedinou v trase obchvatu. Plánovaná délka větví této MÚK Luštěnice je 1155 metrů a umožní odvést tranzitní dopravu směrem na D10 bez nutnosti vjezdu do Luštěnic, jak je tomu doposud. Přitom daným místem projede 10 000 vozidel denně. Rovněž křížení obchvatu s železniční tratí M. Boleslav-Nymburk je řešeno mimoúrovňově, což výrazně přispěje k plynulosti a bezpečnosti provozu. 

Vydání územního rozhodnutí předpokládáme v průběhu října tohoto roku a přípravu stavby za 758 046 245 ,- Kč bez DPH směřujeme k zahájení v průběhu roku 2025, samozřejmě v závislosti na rychlosti v postupu dalších fázích přípravy. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email