V pondělí 11.10.2021 zahájíme akci “I/61 Kladno – exit 7 D7 II. etapa a D7 MÚK Exit 7 LS+PS – oprava povrchu a odvodnění”, která zahrnuje opravu silnice I/61 v délce přibližně 2000 metrů mezi stykovou křižovatku se silnicí III. třídy III/00714 (ulice Tokajická v Lidicích) a EXIT 7 dálnice D7 a dále navazujících větví (ramp) mimoúrovňové křižovatky uvedeného EXIT 7 Buštěhrad. Opravu za 39 858 570,- Kč bez DPH bude realizovat společnost Froněk, spol. s r.o., která ze 6 uchazečů o zakázku nabídla ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

V posledním desetiletí nebyla kromě běžné letní a zimní údržby oprava uvedených částí komunikace provedena a na komunikaci se tak vyskytují závady, které mají charakter např. divokých, podélných nebo příčných a rozvětvené prasklin, výtluků a vyjetých kolejí. V návaznosti na diagnostický průzkum vozovky tak dojde k odfrézování stávající asfaltových vrstev, případné sanaci poruch konstrukčních nestmelených vrstev, a následné pokládce nových asfaltových vrstev komunikace (podkladní, ložné, obrusné). Bude provedeno seříznutí nezpevněných krajnic a jejich následné dosypání asfaltovým recyklátem. Příkopy odvodnění budou pročištěny a případně reprofilovány, pročištěny budou i všechny trubní propustky (příčné pod silnicí, podélné pod sjezdy). Podél komunikace budou odstraněna vybraná stávající ocelová svodidla, která budou nahrazena novými s úrovní zadržení H1. Obnoveno bude vodorovné i svislé dopravní značení. S ohledem na intenzitu provozu budou upravena problematická místa přechodů pro chodce za účelem zvýšení bezpečnosti peších účastníků silničního provozu.

V podzimní části budeme opravovat 2 větve MÚK EXIT 7 a po polovinách rovněž 2km sil. I/61. V rámci I. fáze zahájíme levou sjezdovou větví z D7 od Slaného směrem na Kladno, kterou uzavřeme. V navazujícím úseku silnice I/61 až k odbočce na Lidice bude provoz veden pouze jednosměrně ve směru na Kladno. Pro opačný směr budou značeny objízdné trasy přes D7 EXIT 9 Bouchalka nebo přes D6 EXIT 12 Unhošť.
Od 1.11. 2021 do 21.11.2021 pak bude probíhat 2. fáze s uzavírkou nájezdové větve na D7 směr Praha se stejným režimem vedení dopravy na silnici I/61. Zbytek plánované opravy dokončíme po zimní technologické přestávce v roce 2022.

Mapa objízdných tras ke stažení ZDE.

 

Print Friendly, PDF & Email