V Nové Vsi na Kolínsku dokončujeme přestavbu křižovatky silnice I/38 se silnicí III/32910, která zde prochází ulicí Velimskou. Stávající styková křižovatka uvedených silnic byla svým současným dopravním řešením, které bylo bez usměrnění dopravních proudů na hlavní komunikaci, nevhodná pro bezpečné odbočení vlevo ve směru od Kolína. Cílem realizované úpravy křižovatky je tak především zajištění jejího bezpečného průjezdu, zejména pak zmiňovaného levého odbočení ve směru Kolín-Velim. 

Ve středu byla provedena asfaltová zálivka pracovních spár a nadále se pracuje v okolí obou komunikací. Realizované technologie nám umožňují po dobu dnešního dne tj, čtvrtka 21.10. 2021, dočasně uvolnit provoz bez nutnosti kyvadlově řízené dopravy a řidiči tak budou moci alespoň v omezeném časovém období projíždět stavbou bez omezení. V pátek 22.10.2021, předpokládáme, opět za kyvadlově řízené dopravy, dokončení vodorovného dopravního značení a v průběhu odpoledne trvalou demontáž dopravně inženýrského opatření a uvedení tohoto úseku silnice I/38 do provozu v režimu průjezdu stavbou To znamená, že dokončovací práce budou probíhat i nadále, avšak již s minimálním vlivem na plynulost dopravy.

Před zahájením stavby jsme se dohodli se zhotovitelem společností M-silnice a.s. na změně organizace práce za účel zkrácení termínu pro uvedení do provozu proti předpokladu daného zadávací dokumentací, abychom provoz na dopravně vytížené komunikaci I/38 omezovali pokud možno co nejméně. Nakonec se nám tento termín daří zkrátit o 7 dnů. Bohužel objektivně zjištěný stav komunikace, kdy zejména v rámci I. etapy bylo třeba provádět rozsáhle sanace konstrukčních vrstev vozovky až na její nestmelené podkladní vrstvy v hloubce 70 centimetrů, neumožnil uvedení do provozu ještě o nějaký den dříve. Rádi bychom také všem řidičům poděkovali za trpělivost a ohleduplnost!

Print Friendly, PDF & Email